CÁC NGÀY LỄ PHẬT GIÁO TRONG NĂM

Trong quá trình phát triển, tuy Phật giáo được phân chia thành nhiều hệ phái và tông phái khác nhau, nhưng những ngày lễ lớn của Phật giáo vẫn được duy trì, được tổ chức trọng thể trong từng quốc gia theo đạo Phật, đặc biệt là một số quốc gia xem Phật giáo là quốc giáo.

nhừng ngày lễ phật trong năm

Ngày Lễ Phật theo Âm Lịch

Ngày 8/12 âm lịch (ngày 19/1 dương lịch): Vía Phật Thích-Ca thành đạo.

Ngày 1/1 âm lịch (ngày 10/2 dương lịch): Vía Đức Bồ-Tát Di Lặc.

Ngày 15/1 âm lịch (ngày 24/2 dương lịch): Lễ cầu an đầu năm.

Ngày 8/2 âm lịch (ngày 19/3 dương lịch): Vía Phật Thích-Ca xuất gia.

Ngày 15/2 âm lịch (ngày 26/3 dương lịch): Vía Phật Thích-Ca nhập diệt (nhập Niết Bàn).

Ngày 19/2 âm lịch (ngày 30/3 dương lịch): Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Ngày 21/2 âm lịch (ngày 1/4 dương lịch): Vía Đức Phổ-Hiền Bồ-Tát.

Ngày 16/3 âm lịch (ngày 25/4 dương lịch): Vía Đức Chuẩn Đề Bồ-Tát.

Ngày 4/4 âm lịch (ngày 13/5 dương lịch): Vía Đức Văn-Thù Bồ-Tát.

Ngày 15/4 âm lịch (ngày 24/5 dương lịch): Vía Phật Thích-Ca Đản sanh (giáng sanh).

Ngày 20/4 âm lịch (ngày 29/5 dương lịch): Bồ-Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân.

Ngày 19/6 âm lịch (ngày 26/7 dương lịch): Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Ngày 13/7 âm lịch (ngày 19/8 dương lịch): Vía Đức Đại Thế Chí Bồ-Tát.

Ngày 15/7 âm lịch (ngày 21/8 dương lịch): Đại Lễ Vu-Lan (rằm Trung Ngươn).

Ngày 29/7 âm lịch (ngày 4/9 dương lịch): Vía Đức Địa-Tạng Bồ-Tát.

Ngày 19/9 âm lịch (ngày 23/10 dương lịch): Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Ngày 30/9 âm lịch (ngày 13/11 dương lịch): Vía Đức Phật Dược-Sư.

Ngày 16/10 âm lịch (ngày 18/11 dương lịch): Lễ giỗ Tổ.

Ngày 17/11 âm lịch (ngày 19/12 dương lịch, năm 2011): Vía Đức Phật A-Di-Đà.