Bốn Tâm Vô Lượng

bốn tâm vô lượng

Từ tâm, đoạn ác pháp

Bi tâm, hận thù tan

Hỷ tâm, vui hòa ái

Xả tâm, sống an nhàn

Thích Chơn Giác

Check Also

buổi điểm tâm buồn

Buổi Điểm Tâm Buồn

Anh rót chất đen nóng Vào tách, Rồi bỏ chút sữa Thêm một miếng đường …

Trả lời