Tag Archives: Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Chương Ðại Thế Chí

Kinh thủ lăng nghêm

Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành Chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, bảy …

Chi tiết »