Tag Archives: Kinh Địa Tạng

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ hai

kinh địa tạng phẩm 2

Phẩm Thứ Hai: Phân Thân Tập Hội 1) Hóa Thân Cùng Quyến Thuộc – Lúc đó phân thân Ðịa-Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức bất-khả-tư, bất-khả-nghị, bất-khả-lượng, bất-khả-thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Ðao-Lợi. Do …

Chi tiết »

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ nhất

kinh địa tạng phẩm 1

Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Phẩm Thứ Nhất: Thần Thông Trên Cung Trời Ðao Lợi Chí Tâm Quy Mạng Lễ: U-Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Ðịa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát. Lạy đức từ bi đại Giáo-chủ! ‘Ðịa’ là dày chắc- ‘Tạng’ …

Chi tiết »