Tag Archives: Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai

Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai

kinh đại phương đẳng như lai

Bất Tư Nghì Cảnh Giới Đời Đường, Tam Tạng Pháp Sư Xoa Nan Đà, Người nước Vu Điền dịch từ Phạm Văn qua Hoa Văn Việt Dịch: Ḥa Thượng Thích Minh Lễ Tôi nghe như vầy: Vào khoảng thời gian Phật thành Chánh Giác dưới gốc cây Bồ Đề thuộc …

Xem Ngay