Sự Thành Tựu Của Các Duyên – Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Bảo Phước, Ngày 13.7.2019 )

Sự Thành Tựu Của Các Duyên – Một bài giảng hay giúp cho chúng ta lắng lòng thanh tịnh. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Check Also

Liễu tri cục lạc

Liễu Tri Cực Lạc – Thầy Thích Pháp Hòa – CA. Ngày 21.2.2020

Liễu Tri Cực Lạc – Thầy Thích Pháp Hòa ̣(Chùa Văn Thù, Riverside, CA. Ngày …