Sự Thành Tựu Của Các Duyên – Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Bảo Phước, Ngày 13.7.2019 )

Sự Thành Tựu Của Các Duyên – Một bài giảng hay giúp cho chúng ta lắng lòng thanh tịnh. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật