Kinh Hoa Nghiêm – PHẨM PHỔ HIỀN TAM MUỘI (Phẩm 3)

Kinh Hoa Nghiêm Phẩm 3

(Hán Bộ Phần Ðầu Quyển 7)

Lúc bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát ma ha tát ngồi trên tòa sư tử ở trước Phật, thừa thần lực của Phật mà nhập tam muội tên là Nhứt Thiết Chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân, vào khắp tánh bình đẳng của tất cả Phật, có thể ở nơi pháp giới thị hiện những ảnh tượng rộng lớn vô ngại đồng hư không, pháp giới xoay vần đều theo vào, xuất sanh tất cả tam muội, có thể bao nạp khắp mười phương pháp giới, trí quang minh của tam thế chư Phật đều từ đây mà sanh những sự an lập trong mười phương đều có thể thị hiện, trùm chứa tất cả lực giải thoát của Phật và trí của chư Bồ Tát, có thể khiến tất cả quốc độ vi trần, đều có thể dung thọ vô biên pháp giới, thành tựu bi ển công đức của tất cả Phật, hiển thị biển đại nguyện của Như Lai, bao pháp luân của tất cả chư Phật đều lưu thông hộ trì không đoạn tuyệt.

Như trong thế giới này, Phổ Hiền Bồ Tát ở trước Phật nhập tam muội đây, cũng vậy, khắp pháp giới hư không giới, thập phương tam thế vi thế vô ngại quang minh rộng lớn, Phật nhãn chỗ thấy đượ c, Phật lực đến được, Phật thân hiện được, tất cả quốc độ, trong quốc độ này có bao vi trần, trong mỗi vi trần có thế giới vi trần số Phật độ, trong mỗi độ có thế giới vi trần số Phật, trước mỗi Ðức Phật có thế giới vi trầ n Phổ Hiền Bồ Tát cũng đều nhập tam muội Nhất Thiết Chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân này.

Lúc đó, trước mỗi Phổ Hi ền Bồ Tát đều có thập phương tất cả chánh pháp hiện ra. Chư Phật này đồng khen rằng: lành thay lành thay! Này Thiện Nam Tử! Ông có thể nhập Nhất Thiết Chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân này.

Này Phật tử! Ðây là mười phương tất cả chư Phậ t đồng gia hộ cho ông, do vì nguyện lực của đứ c Tỳ Lô Giá Na Như Lai, mà cũng do nguyệ n lực tu tập tất cả Phật hạnh của ông. Chính là ông có thể chuyển pháp luân của chư Phật, chiếu khắp những biển an lập ở mười phương không sót, khiến tất cả chúng sanh trừ tạp nhiễm được thanh tịnh, nhiếp khắp tất cả quốc độ không chấp trước, sâu vào cảnh giới của chư Phật không chướng ngại, hiện bày công đức của chư Phật, vào được thật tướng của các pháp thân lớn trí huệ, quan sát tất cả pháp môn, rõ biết căn của tất cả chúng sanh, hay thọ trì giáo văn của Như Lai.

Lúc đó thập phương tất cả chư Phật liền ban cho Phổ Hiền Bồ Tát trí lực vào được nhấ t thiết trí tánh, ban cho trí vào pháp gi ới vô biên vô lượng, ban cho trí thành tựu c ảnh giới chư Phật, ban cho trí biết tất cả th ế giới thành hoại, ban cho trí biết chúng sanh gi ới rộng lớn, ban cho trí trụ những tam muội giải thoát thậm thâm vô sai biệt của chư Phật, ban cho trí nhập că n tánh của tất cả Bồ Tát, ban cho trí biết ngôn ngữ của tất cả chúng sanh và từ biện chuyển pháp luân, ban cho trí vào khắp thân pháp giới, ban cho trí được thinh âm của tất cả Phật.

Như trong thế giới này Phổ Hi ền Bồ Tát ở trước Như Lai được chư Phật ban cho những trí như vậy, tất cả Phổ Hiền Bồ Tát ở trong vi trần thế giới cũng được như vậy. Tại sao thế? Vì chứng tam muội đó thời được như vậy.

Lúc đó thập phương chư Phật đều đưa tay hữu xoa đảnh của Phổ Hiền Bồ Tát.

Tay Phật đủ tướng hảo trang nghiêm phóng lưới quang minh thơm sáng, đồng thời phát ra tiếng vi diệu và những sự thần thông tự tại. Tất cả Phổ Hiền nguyện hải của tất cả Bồ Tát quá khứ, hiện tại, vị lai, những pháp luân thanh tịnh và ảnh tượng của tam thế chư Phật cũng đều hiện cả trong quang minh ấy.

Tất cả Phổ Hiền Bồ Tát trong tất cả thế giới vi trần cũng đều được xoa đảnh như vậy.

Bấy giờ, Phổ Hiền Bồ Tát liền từ tam muội ấy mà xuất, đồng thời cũng từ vi trần số tam muội mà xuất: từ môn tam muội trí biết tam thế niệm vô sai biệt mà xuất, từ môn tam muội biết số vi trần trong tam thế

tất cả pháp giới mà xuất, từ môn tam muội hiện tam thế tất cả Phật độ mà xuất, từ môn tam muội hiện xá trạch của tất cả chúng sanh mà xuất, từ môn tam muội biết danh tự sai khác của tất cả chúng sanh mà xuất, từ môn tam muội biết thập phương pháp giới chỗ nơi đều sai khác mà xuất, từ môn tam muội biết trong tất cả vi trần đều có vô biên Phật thân rộng lớn mà xuất, từ môn tam muội diễn nói lý thú của tất cả pháp mà xuất.

Lúc Phổ Hiền Bồ Tát từ những môn tam mu ội như vậy mà xuất, chư Bồ Tát đều được thế giới vi trần số tam muội, được thế giới vi trầ n số đà la ni, được thế giới vi trần số pháp phương tiện, được thế giới vi trần số môn biện tài, được thế giới vi trần số môn tu hành, được thế giới vi tr ần s ố trí quang minh công đức của chư Phật khắp chiếu pháp giới, được thế giới vi trần số phương tiện lực trí huệ vô sai biệt của chư Phật, đượ c thế gi ới vi trần số hải vân trong mỗi chân lông của tất cả chư Phật đều hiện các quốc độ, được thế giới vi trần số hải vân mỗi Bồ Tát thị hiện từ Ðâu Xuất Thiên Cung giáng sanh thành Phật chuyển pháp luân nhập Niết Bàn.

Lúc đó, tất cả thế giới ở mười phương, do thần lực của Phật và Ðại Bồ Tát sức tam muội của Phổ Hiền Bồ Tát, nên các báu trang nghiêm đều lay động nhẹ, đồng thời vang ra diệu âm diễn nói các pháp. Lại nơi trong chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai khắp rưới mười thứ mây đại ma ni vương: mây ma ni vương kim tràng vi diệu, mây ma ni vương quang minh chiếu sáng, mây ma ni vương bửu luân rũ xuống, mây ma ni vương bửu tạng hiện tượng Bồ Tát, mây ma ni vương xưng dương danh hiệu Phật, mây ma ni vương quang minh chiếu sáng thất cả Phật độ đạo tràng, mây ma ni vương chiếu sáng mười phương tất cả biến hóa, mây ma ni vương ca ngợi công đức của tất cả Bồ Tát, mây ma ni vương sáng chói như mặt nhựt, mây ma ni vương tiếng nhạc thích ý vang khắp mười phương.

Rưới khắp mười thứ mây ma ni vương như vậy rồi trong các chân lông của chư Phật đều phóng quang minh. Trong quang minh nói kệ rằng:

Phổ Hiền ở khắp các quốc độ

Ngồi bửu liên hoa chúng đều thấy

Tất cả thần thông đều hiện ra

Vô lượng tam muội đều hay nhập.

Phổ Hiền thường dùng các thứ thân

Châu lưu pháp giới đều đầy khắp

Tam muội phương tiện sức thần thông

Viên âm rộng nói đều vô ngại.

Trong tất cả cõi chư Phật ngự

Các môn tam muội hiện thần thông

Mỗi mỗi thần thông đều khắp cùng

Thập phương quốc độ không chỗ sót.

Như tất cả cõi Như Lai ngự

Trong sát trần kia cũng như vậy

Chỗ hiện tam muội sự thần thông

Nguyện lực Tỳ Lô Giá Na Phật.

Phổ Hiền thân tướng như hư không

Nương chơn tánh ở chẳng phải cõi

Tùy lòng chúng sanh chỗ thích ưa

Thị hiện thân hình đồng tất cả.

Phổ Hiền an trụ các đại nguyện

Vô lượng thần thông sức tự tại

Tất cả Phật thân các quốc độ

Ðều hiện hình kia mà đến đó.

Tất cả sát hải vô lượng biên

Phân thân ở đó cũng vô lượng

Cõi nước hiện ra đều trang nghiêm

Trong một sát na thấy nhiều kiếp.

Phổ Hiền an tất cả cõi

Hiện đại thần thông hơn tất cả

Chấn động mười phương đều khắp cùng

Khiến chúng quan sát đều được thấy.

Tất cả công Ðức Phật trí lực

Các môn đại pháp đều thành đủ

Dùng các tam muội phương tiện môn

Bày hạnh bồ đề mình đã tập.

Tự tại như vậy bất tư nghì

Thập phương quốc độ đều thị hiện

Vì bày tam muội đã khắp vào

Trong mây Phật quang khen công đức.

Lúc đó, tất cả chúng Bồ Tát đều hướng về phía Phổ Hiền chấp tay chiêm ngưỡng, thừa thần lực của Phật đồng nói kệ rằng:

Từ các Phật pháp mà sanh ra

Cũng do Như Lai nguyện lực khởi

Chơn như bình đẳng tạng hư không

Pháp thân của ngài đã nghiêm tịnh.

Tất cả Phật độ trong chúng hội

Phổ Hiền ở khắp nơi trong đó

Quang minh công đức bực trí hải

Chiếu khắp mười phương đều được thấy.

Phổ Hiền công đức biển rộng lớn

Quá khắp mười phương gần gũi Phật

Tất cả vi trần có các cõi

Ðều đến được kia mà hiện rõ.

Phật tử chúng tôi thường thấy Ngài

Gần gũi tất cả chư Như Lai

Trụ trong tam muội cảnh chơn thật

Số kiếp vi trần tất cả cõi.

Phật tử hay dùng thân phổ biến

Ðều đến thập phương các cõi nước

Biển cả chúng sanh đều tế độ

Pháp giới vi trần đều vào cả.

Vào nơi pháp giới tất cả trần

Thân đó vô tận không sai khác

Ví như hư không đều khắp cùng

Diễn nói Như Lai pháp rộng lớn.

Bực tất cả công đức sáng chói

Rộng lớn như mây sức thù thắng

Trong biển chúng sanh đều qua đến

Nói công hạnh Phật pháp vô đẳng.

Vì độ chúng sanh nơi kiếp hải

Thắng hạnh Phổ Hiền đều tu tập

Diễn nói các pháp như mây to

Thinh âm quảng đại đều nghe khắp.

Quốc độ thế nào mà xuất hiện

Chư Phật thế nào mà xuất hiện

Nhẫn đến tất cả biển chúng sanh

Mong theo nghĩa đó nói như thật.

Trong đây vô lượng vô biên chúng

Ở trước Ðức Phật đều cung kính

Vì chuyển thanh tịnh diệu pháp luân

Tất cả chư Phật đều tùy hỉ.

-ooOoo-