Kinh Hoa Nghiêm – PHẨM TỲ LÔ GIÁ NA (Phẩm 6)

Kinh Hoa Nghiêm phẩm 6

(Hán Bộ Trọn Quyển 11)

Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Quá thế giới vô trần số kiếp về thuở quá khứ, lại quá xấp bội thời gian đó, có thế giới hải tên Phổ Môn Tịnh Quang Minh.

Trong thế giới hải này có thế giới tên Thắng Âm, y biển ma ni võng mà trụ, có tu điều phục sơ n vi trần số thế giới bao quanh, hình tròn và bằ ng phẳng. Cõi này đủ vô lượng sự trang nghiêm. Ba trăm lớp bửu thọ Luân vi sơn bao bọc. Những bửu vân giăng che. Thanh tịnh không nhơ uế, ánh sáng rực rỡ. Thành ấp cung điện như Tu Di Sơn. Y phục cùng thức ăn uống tùy niệm hiện đến. Kiếp đó tên Chủng chủng trang nghiêm.

Chư Phật tử! Trong cõi Thắng Âm đó có biển Thanh Tịnh Quang Minh Hương Thủy. Trong biển này có đại liên hoa tu di s ơn xuất hiện, tên Hoa Di ệm Phổ Trang Nghiêm Tràng, lan can b ằng mười chất báu bao vòng. Trên núi đó có một khu rừng lớn, tên Ma Ni Hoa Chi Luân. Nơi đây có vô lượng lâu các đẹp, vô lượng nhà vi ện báu, vô lượng tràng diệu hương, vô lượng tràng bửu sơn, rất mực trang nghiêm. Vô lượng bạch liên hoa báu đua nở khắp nơi, vô lượng l ưới hương ma ni liên hoa bủa giăng. Tiếng nhạc hòa vui, hương vân chói sáng, số đều vô lượng không kể hết.

Có tất cả trăm muôn ức na do tha thành bao quanh, nhân dân ở trong đó.

Phía đông của khu rừng có đại thành Diệm Quang Minh, chỗ đóng đô của Nhơn Vương, vòng quanh có trăm muôn ức na do tha thành, ngang rộng đều bảy ngàn do tuần, xây dựng bằng những diệu bửu thanh tịnh, quách b ằng bảy báu, những lầu tháp ngừa giặc đều tráng lệ, bảy lớp hào báu đầy những hương thủy, nơi đây hoa sen bốn màu xanh, vàng, đỏ, trắng đua nở khoe xinh. Cây đa la báu bao bọc bảy lớp. Lâu các cung điện đều bằng châu báu, trên đó, lưới báu che giăng. Hoa hương thơm sáng rải khắp nơi. Có trăm muôn ức na do tha cửa lớn, đều bằ ng châu báu. Trước mỗi cửa đều có bốn mươi chín tràng thi la, bày hàng thứ tự. Lại có trăm muôn ức khu vườn bao vòng. Trong đây đều có nhiều loại cây tạp hương, cây ma ni hương, mùi thơm lan khắp nơi. Bày chim đẹp hòa hót, ai nghe cũng đẹp ý cả.

Trong đại thành này, cư dân không ai là ch ẳng có sanh đắc thần thông bay đi tự tại, nết hạnh như chư Thiên, những vật nhu cầu, theo ý muốn hiện đến.

Kế cận đại thành này về hướng nam, có một Thiên thành hiệu Thọ Hoa Trang Nghiêm.

Xoay theo phía hữu của Thiên thành, có Ðại Long thành tên Cứu Cánh.

Kế đó là Dạ Xoa thành tên Kim Cang Thắng Diệu Tràng.

Kế đó là Càn Thát Bà thành tên Diệu Cung.

Kế đó là A Tu La thành tên Bửu Luân.

Kế đó là Ca Lâu La thành tên Diệu Bửu Trang Nghiêm.

Kế đó là Khẩn Na La thành tên Du Hí Khoái Lạc.

Kế đó là Ma Hầu La thành tên Kim Cang Tràng.

Kế đó làm Phạm Thiên Vương thành tên Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm.

Có trăm vạn ức na do tha thành như vậy. Mỗi thành này đều có trăm vạn ức na do tha lâu các trang nghiêm vô lượng.

Chư Phật tử! Trong khu rừng lớn Ma Ni Hoa Chi Luân này có một đạo tràng tên Bửu Hoa Biến Chi ếu, dùng những châu báu trang nghiêm khắp nơi. Hoa báu Ma Ni đua nở một chỗ. Thắp hương đăng đủ những màu báu đẹp. Mây sáng giăng che, lưới sáng rực rỡ. Những vật trang nghiêm luôn sản xuất diệu bửu. Tất cả nhạc khí thường tấu tiếng hòa nhã. Châu Ma Ni Vương hiện thân Bồ Tát. Các loại hoa đẹp cùng khắp mười phương.

Trước đạo tràng đó có một biể n to tên Hương Ma Ni Kim Cang, có đạ i liên hoa tên Hoa Nhụy Diệm Luân. Hoa đó rộng lớn trăm ức do tuần. Cọng, cánh, tua, gươn đều bằng diệu bửu. Mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha liên hoa bao quanh. Thường phóng quang minh, luôn vang tiếng diệu, khắp đến mười phương.

Chư Phật tử! Thế giới Thắng Âm, trong kiếp tối sơ, có mười tu di sơn vi trần số Như Lai ra đời. Ðệ nhứt là đức Nhất Thiết Công Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân.

Chư Phật tử! Trước lúc Ðức Phật đó xuất thế một trăm năm, trong rừng Ma Ni Hoa Chi Luân, tất cả đều trang nghiêm thanh tịnh. Những là xuất hiện mây bửu diệm, vang tiếng ca ngợi công đức của Phật, diễn nói âm thinh của vô số Phật. Phóng ánh sáng như lưới giăng che mười ph ương. Cung điện lâu các chiếu sáng lẫn nhau. Hoa báu sáng bay nhóm thành mây. Lại vang ra ti ếng vi diệu trình bày că n lành quảng đại của chúng sanh tu hành từ thuở trước, kể danh hiệu của tam thế chư Phật, thuật đạo cứu cánh và hạnh nguyện của Bồ Tát tu hành, nói những lời của Như Lai chuyển pháp luân.

Hiện ra những tướng trang nghiêm như vậy, để ứng điềm Ðức Như Lai xuất thế.

Tất cả vua chúa trong thế giới Thắng Âm, vì thấy nghe những tướng trang nghiêm đó nên căn lành được thành thục, đều muốn gặp Phật mà đến đạo tràng.

Lúc đó trong đại liên hoa nơi đạo tràng, đức Nhứt Thiết Công Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân Phật thoạt xuất hiện, đủ tướng báu tốt, vô biên diệu sắc thanh tịnh.

Tất cả cung điện đều hiện bóng Phật. Tất cả chúng sanh đều được thấy Phật.

Từ nơi thân Phật xuất hiện vô biên Hóa Phật, nhiều loại màu sắc sáng rỡ khắp pháp giới.

Trong thế giới Thắng Âm có sáu mươi tám ngàn ức Tu Di Sơn, Phật đều hiện thân ngồi trên đảnh núi, như hiện đang ngự trên bửu tọa tại rừng Ma Ni Hoa Chi Luân.

Ðức Phật phóng bạch hào tướng quang, quang minh này tên phát khởi nhứt thiết thiện căn âm, kèm theo mười Phật sát vi trần số quang minh, chiếu khắp cả quốc độ ở mười phương.

Nếu có chúng sanh đáng được điều phục, thời ánh sáng đó chiếu đến họ, liền được tự khai ngộ, dứt phiền não, phá lưới mê, xô ngã núi chướng, sạch cấu trược, phát tín giải lớn, sanh thiện căn thù thắng, lìa hẳn tất cả nạn khủng bố, diệt trừ tất cả khổ não nơi thân tâm, khởi tâm thấy Phật, hướng đến nhứt thiết trí.

Bấy giờ tất cả vua chúa cùng vô lượng trăm ngàn quyến thuộc, nhờ quang minh của Phật khai giác nên đều đến chỗ Phật ngự, đầu mặt lạy chơn Phật.

Chư Phật tử! Trong đại thành Diệm Quang Minh, Quốc V ương Hỷ Ki ến Thiệ n Huệ thống lãnh cả trăm vạn ức na do tha thành. Phu Nhơn Phước Kiết Tường làm thượng thủ bất khả thuyết vạn bảy ngàn Phu Nhơn thể nữ. Thái Tử Ðại Oai Quang làm thượ ng thủ trong năm trăm Vương tử. Thái Tử có một vạn Phu Nhơn và Diệu Kiến phu nhơn là thượng thủ.

Khi đã được thấy quang minh của Phật, nhờ sức tu căn lành từ trước, Thái Tử Ðại Oai Quang liền chứng được mười pháp môn:

Một là môn Chư Phật công đức luân tam muội. Hai là môn Chư Phật pháp phổ môn đà la ni. Ba là môn Quảng đại phương tiện tạng bát nhã ba la mật. Bốn là môn Ðiều phục chúng sanh đại trang nghiêm đại từ. Năm là môn Phổ vân âm đại bình đẳng. Sáu là môn Sanh vô biên công đức tối thắng tâm đại hỉ. Bảy là môn Như thật giác ng ộ nhứt thiết pháp đại xả. Tám là môn Quảng đại phương tiện bình đẳng tạ ng đại thần thông. Chín là môn Tăng trưởng tín giải lực đại nguyện. Mười là môn Phổ nhập nhứt thiết trí quang minh biện tài.

Lúc đó, Ðại Oai Quang Thái Tử thừa oai lực của Phật, quan sát khắp đại chúng, rồi nói kệ rằng:

Thế Tôn ngồi đạo tràng

Ðại quang minh thanh tịnh

Như ngàn mặt nhựt mọc

Chiếu khắp cõi hư không.

Vô lượng ức ngàn kiếp

Phật mới hiện một lần

Nay Phật hiện ra đời

Mọi người đều mến kính.

Xem trong quang minh Phật

Hóa Phật bất tư nghì

Trong tất cả cung điện

Tịch tịch mà chánh thọ.

Hãy xem thần thông Phật

Chưn lông tuôn mây sáng

Chói rực cả thế gian

Quang minh vô cùng tận.

Hãy nhìn xem thân Phật

Lưới sáng rất thanh tịnh

Hiện hình đồng tất cả

Cùng khắp đến mười phương.

Diệu âm khắp thế gian

Ai nghe cũng vui đẹp

Tùy theo tiếng chúng sanh

Ca ngợi công Ðức Phật.

Phật quang chiếu đến đâu

Chúng sanh đều an lạc

Khổ não đều dứt trừ

Trong lòng rất mừng rỡ.

Hãy xem chúng Bồ Tát

Mười phương đến đạo tràng

Ðều phóng mây báu đẹp

Hiện tiền ca ngợi Phật.

Ðạo tràng vang diệu âm

Tiếng đó rất sâu xa

Hay dứt khổ chúng sanh

Ðây là thần lực Phật.

Chúng hội đều cung kính

Lòng họ rất mừng vui

Ðồng ở trước Thế Tôn

Chiêm ngưỡng đấng Vô Thượng.

Chư Phật tử! Lúc Thái Tử Ðại Oai Quang nói kệ, do thần lực của Phật, tiếng của Thái Tử vang khắp thế giới Thắng Âm.

Quốc Vương Hỉ Kiến Thiện Huệ, sau khi nghe lời kệ, rất vui mừng. Nhà vua quan sát các quyến thuộc rồi nói kệ rằng :

Hỡi tất cả chư Vương

Vương tử và Ðại thần

Các Tể quan thành ấp

Phải mau họp lại đây!

Phổ cáo trong các thành

Mau đánh trống truyền rao

Họp tất cả mọi người

Ðồng đến ra mắt Phật!

Tất cả các nẻo đường

Ðều phải rung lạc báu

Dắt vợ con quyến thuộc

Ðồng đến lễ Như Lai.

Tất cả các thành quách

Phải sửa sang sạch sẽ

Khắp nơi dựng tràng phan

Nghiêm sức bằng châu ngọc!

Mành lưới báu che giăng

Kỹ nhạc bủa như mây

Trang nghiêm giữa hư không

Mọi nơi phải đầy đủ!

Ðường xá phải dọn sạch

Ở phục phải đẹp xinh

Ngồi trên xe báu tốt

Cùng ta đồng đến Phật!

Mỗi người tùy tự lực 

Rải những vật trang nghiêm

Rợp trời như mây che

Cùng khắp cả không gian!

Lửa thơm, lọng liên hoa

Chuỗi ngọc hình bán nguyệt

Và nhiều y phục đẹp

Mọi người nên đồng rải!

Ðem nhiều thứ nước thơm

Luân ma ni thượng diệu

Và chiên đàn thanh tịnh

Ðều rải đầy hư không!

Những hoa báu chuỗi ngọc

Trang nghiêm sạch không nhơ

Cùng với đèn ma ni

Ðều treo ở trên không!

Mọi người hướng phía Phật Lòng đều rất vui mừng Cùng vợ con quyến thuộc Ðến ra mắt Thế Tôn.

Lúc đó, Quốc Vương H ỉ Kiến Thi ện Huệ cùng Phu Nhơn, Vương Tử, Ðạ i thần và quyến thuộc, bảy mươi bảy trăm ngàn ức na do tha người đồng ra khỏi thành Diệm Quang Minh, thừa phước lực của Quốc Vương, bay trên không mà đi. Nhữ ng đồ cúng dường đầy khắp hư không. Khi đến đạo tràng đại chúng đồng lễ Phật rồi ngồi qua một phía.

Thiên Vương Thiện Hóa Tràng ở thành Diệu Hoa cùng với quyến thuộc mười ức na do tha đồng câu hội.

Long Vương Tịnh Quang ở thành Cứu Cánh cùng với hai mươi lăm ức quyến thuộc câu hội.

Dạ Xoa Vương Mãnh Kiện ở thành Kim Cang Thắng Tràng cùng quyến thuộc bảy mươi bảy ức câu hội.

Càn Thát Bà Vương Hỉ Kiến ở thành Vô Cấu cùng chín mươi bảy ức quyến thuộc câu hội.

A Tu La Vương Tịnh Sắc Tư Duy ở thành Diệu Luân cùng năm mươi tám ức quyến thuộc câu hội.

Ca Lâu La Vương Thập Lực Hành ở thành Diệu Trang Nghiêm cùng chín mươi chín ngàn quyến thuộc câu hội.

Khẩn Na La Vương Kim Cang Ðức ở thành Du Hí Khoái Lạc cùng mười tám ức quyến thuộc câu hội.

Ma Hàu La Già Vương Bửu Xưng Tràng ở thành Kim Cang Tràng cùng bất khả thuyết ức trăm ngàn na do tha quyến thuộc câu hội.

Pham Vương Tối Thắng ở thành Tịnh Diệu Trang Nghiêm cùng mười tám ức quyến thuộc câu hội.

Trong trăm vạn ức na do tha đại thành như vậy, tất cả chư Vương cùng với quyến thuộc đồng đến đạo tràng đảnh lễ đức Nhứt Thiết Công Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân Như Lai, rồi ngồi qua một phía.

Lúc đó, vì muốn điều phục các chúng sanh, đức Th ắng Vân Như Lai ở trong hải hội đạo tràng diễn thuy ết khế kinh Phổ Tập Tam Thế Chư Phật Tự Tại Pháp, cùng với thế giới vi trần số khế kinh khác. Tùy tâm chúng sanh đều khiến được lợi ích.

Ðại Oai Quang Bồ Tát, sau khi nghe pháp này, liền chứng được pháp hải quang minh của Ðức Phật

Thắng Vân đã tích tập từ đời trước. Những là:

Chứng được trí quang minh tất c ả pháp tụ bình đẳng tam muội, trí quang minh tất cả pháp đề u vào trụ trong tâm bồ đề tối sơ, trí quang minh thập phương pháp giới ph ổ quang minh tạng thanh tịnh nhãn, trí quang minh quan sát tất cả Phật pháp đại nguyện hải, trí quang minh vào vô biên công đức hải thanh tịnh hạnh, trí quang minh hướng đến bất thối chuyển đại lực tốc tật tạng, trí quang minh sức vô lượng biến hóa trong pháp giới xuất ly luân, trí quang minh quyết đị nh vào biển vô lượng công đức viên mãn, trí quang minh rõ biết biển thần thông hiện trước tất cả chúng sanh của vô biên Phật trong pháp giới, trí quang minh rõ biết pháp lực vô sở úy của chư Phật.

Ðại Oai Quang Bồ Tát được vô lượng trí quang minh như vậy rồi, thừa thừa oai lực của Phật mà nói kệ rằng:

Tôi nghe Phật pháp vi diệu

Mà được trí quang minh

Do đây thấy Thế Tôn

Việc đã làm thuở trước.

Tất cả chỗ sanh ra

Danh diệu thân sai khác

Và cúng dường nơi Phật

Như vậy tôi đều thấy.

Thuở xưa chỗ chư Phật

Ðều kính thờ tất cả

Vô lượng kiếp tu hành

Nghiêm tịnh các thế giới.

Thí xả chính thân mình

Quảng đại không ngằn mé

Tu tập hạnh tối thắng

Nghiêm tịnh các quốc độ.

Tai, mũi, đầu, tay, chân

Và đến những cung điện

Thí xả số vô lượng

Nghiêm tịnh các sát hải.

Nơi mỗi mỗi thế giới

Ức kiếp bất tư nghì

Tu tập hạnh bồ đề

Nghiêm tịnh các thế giới.

Phổ Hiền đại nguyện lực

Trong tất cả chư Phật

Tu hành vô lượng hạnh

Nghiêm tịnh các quốc độ.

Như nhơn nhựt quang chiếu

Trở lại thấy mặt trời

Tôi do Phật trí quang

Thấy đạo của Phật làm.

Tôi xem Phật sát hải

Thanh tịnh rất sáng suốt

Tịch tịnh chứng bồ đề

Pháp giới đều cùng khắp.

Tôi sẽ như Thế Tôn

Nghiêm tịnh các sát hải

Nhờ oai thần của Phật

Tu tập hạnh bồ đề.

Chư Phật tử! Lúc đó, Ðại Oai Quang Bồ Tát, do thấy và cúng dường Ðức Phật Nhứt Thiết Công Ðức Tu Di Thắng Vân, nên tâm được tỏ ngộ, rồi vì thế gian mà hiển thị hạnh hải thuở xư a của Như Lai, hiển thị phương tiện tu hành của Bồ Tát thuở xưa, hiển thị trí thanh tịnh vào khắp tất cả pháp giới, hiển thị sức thành Phật tự tại trong tất cả đạo tràng, hiển thị lực vô sở úy trí vô sai biệt của Phật, hiển thị khắp thị hiện thân Như Lai, hiển thị thần biến bất khả tư nghì của Phật, hiển thị trang nghiêm thanh tịnh vô lượng Phật độ, hiển thị những hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát.

Vì thế gian hiển thị như v ậy khiến tu di sơn vi trần số chúng sanh phát bồ đề tâm. Phật sát vi trần số chúng sanh thành tựu Như Lai thanh tịnh quốc độ.

Lúc đó, Nhứt Thiết Công Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân Như Lai vì Ðại Oai Quang Bồ Tát mà nói kệ rằng:

Lành thay Ðại Oai Quang

Phước tạng danh tiếng lớn

Vì lợi ích chúng sanh

Hướng đến bồ đề đạo.

Ông được trí quang minh

Pháp giới đều đầy khắp

Phước huệ đều rộng lớn

Sẽ được biển trí sâu.

Trong một cõi tu hành

Trải qua sát trần kiếp

Như ông thấy nơi Phật

Sẽ được trí như vậy.

Chẳng phải kẻ hạnh kém

Biết được phương tiện này

Ðược sức đại tinh tấn

Mới tịnh sát hải được.

Trong mỗi mỗi vi trần

Tu hành vô lượng kiếp

Người đó mới làm được

Trang nghiêm các Phật độ.

Vì mỗi mỗi chúng sanh

Luân hồi trải kiếp hải

Trong lòng chẳng nhàm mỏi

Sẽ thành Ðại Ðạo Sư.

Cúng dường mỗi mỗi Phật

Cùng tận thuở vị lai

Lòng không chút nhàm mỏi

Sẽ thành vô lượng đạo.

Tam thế tất cả Phật

Sẽ khiến ông toại nguyện

Trong tất cả Phật hội

Thân ông đều ở đó.

Tất cả chư Như Lai

Thệ nguyện vô lượng biên

Người đại trí thông đạt

Biết được phương tiện này.

Ðại Quang cúng dường Phật

Nên được oai lực lớn

Khiến trần số chúng sanh

Thành thục hướng bồ đề.

Người tu hạnh Phổ Hiền

Bồ Tát tiếng tăm lớn

Trang nghiêm Phật sát hải

Pháp giới đều cùng khắp.

Chư Phật tử! Trong kiếp Ðại Trang Nghiêm đó, có hằng hà sa số tiểu kiếp, loài người thọ hai tiểu kiếp.

Chư Phật tử! Ðức Nhứt Thiết Công Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân Phật thọ năm mươi ức tuổi. Sau khi Ðức Phật đây diệt độ, thời đức Ba La Mậ t Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương Phật ra đời, cũng thành chánh giác nơi đạo tràng ở rừng Ma Ni Hoa Chi Luân.

Lúc đó, Ðại Oai Quang Ðồng Tử thấ y đức Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương thành Phật hiện thần thông, liền chứng được niệm Phật tam muội tên Vô Biên Hải Tạng Môn, và được đà la ni tên đại trí lực pháp uyên, được đại từ tên Ph ổ tùy chúng sanh điều phục độ thoát, được đại bi tên Biến phú nhứt thiết cảnh giới vân, được đại hỉ tên Nhứt thiết Phật công đức hải oai lực tạng, đượ c đại xả tên Pháp tánh hư không bình đẳng thanh tịnh, được bát nhã ba la mật tên Tự tánh ly cấu pháp giới thanh tịnh thân, liền được thần thông tên Vô ngại quang phổ tùy hiện, được biện tài Thiện nhập ly cấu uyên, và được trí quang tên Nhứt thiết Phật pháp thanh tịnh tạng. Ðược thông đạt mười ngàn pháp môn như vậy.

Ðại Oai Quang Ðồng Tử, thừa oai lực của Phật, vì các quyến thuộc mà nói kệ rằng:

Trong số bất tư nghì ức kiếp

Ðấng Ðại Ðạo Sư khó gặp gỡ

Cõi này chúng sanh nhiều lợi hành

Nên nay được thấy đệ nhị Phật.

Thân Phật khắp phóng đại quang minh

Sắc tướng vô biên rất thanh tịnh

Như mây đầy khắp tất cả cõi

Mọi nơi ca ngợi công Ðức Phật.

Phật quang chiếu đến đều hoan hỷ

Chúng sanh có khổ đều trừ diệt

Ðều khiến cung kính khởi từ tâm

Ðây là Như Lai tự tại dụng.

Tuôn mây biến hóa bất tư nghì

Phóng lưới quang minh vô lượng sắc

Mười phương thế giới đều đầy khắp

Ðây thần thông của Phật biến hiện.

Mỗi chưn lông Phật hiện mây sáng

Chiếu khắp hư không vang tiếng lớn

Những nơi tối tăm đều chiếu đến

Những khổ địa ngục đều trừ diệt.

Như Lai diệu âm khắp mười phương

Tất cả ngôn âm đều diễn đủ

Tùy các chúng sanh có thiện nghiệp

Ðây là thần biến của Ðức Phật.

Vô lượng vô biên đại chúng hải

Trong các pháp hội Phật đều hiện

Khắp chuyển vô tận diệu pháp luân

Tất cả chúng sanh được điều phục.

Thần thông của Phật vốn vô biên

Trong tất cả cõi đều xuất hiện

Phật trí như vậy thường vô ngại

Vì độ chúng sanh thành chánh giác.

Ðại chúng nên sanh lòng vui mừng

Hớn hở mến ưa rất kính trọng

Ta sẽ cùng nhau đồng đến Phật

Nếu thấy Như Lai tất hết khổ.

Phát tâm hồi hướng đến Bồ đề

Xót thương tất cả các chúng sanh

Trụ nơi Phổ Hiền nguyện rộng lớn

Sẽ như Pháp Vương được tự tại.

Nhờ thần lực của Ðức Phật, nên tiếng kệ của Ðại Oai Quang Ðồng Tử được vô ngại. Tất cả thế giới đều được nghe. Vô lượng chúng sanh phát bồ đề tâm.

Ðại Oai Quang Ðồng Tử cùng Vương Phụ, Vương Mạu và quyến thuộc, với vô lượng trăm ngàn ức na do tha chúng sanh giăng lọng báu như mây, cùng đến đạo tràng Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương.

Ðức Phật vì đại chúng này diễn thuyết nói khế kinh Pháp tánh thanh tịnh trang nghiêm, cùng với thế giới hải vi trần số khế kinh.

Ðạ i chúng này, sau khi nghe kinh, được trí thanh tịnh, được vào t ất cả phương tiện thanh tịnh, được bực Ly Cấu Quang Ðịa, được môn ba la mật Thị hiện nhứt thiết thế gian ái nhạo trang nghiêm, được môn tăng quả ng hạnh Phổ nhập nhứt thiết sát độ vô biên quang minh thanh tịnh kiến, được môn thu hướng hạnh Ly cấu phước đức vân quang minh tràng, được môn tùy nhập chứng Nhứt thiết pháp hải quảng đại quang minh, đượ c hạnh chuyển thâm phát thu tên Ðại trí trang nghiêm, được quán đảnh trí tên vô công dụng tu cực diệu kiến, được đại quang minh hiển liễu tên Như Lai công đức hải tướng quang ảnh biến chiếu, được nguyện lực trí tên vô lượng nguyện lực tín giảng tạng.

Ðức Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương Phật vì Ðại Oai Quang Bồ Tát mà nói kệ rằng:

Lành thay biển công đức trí huệ

Phát tâm thu hướng đại bồ đề

Ông sẽ thành Phật bất tư nghì

Khắp vì chúng sanh làm chỗ tựa.

Ông đã xuất sanh biển đại trí

Ðều hay rõ khắp tất cả pháp

Sẽ dùng vô lượng diệu phương tiện

Vào cảnh vô tận của Phật làm.

Ðã thấy mây công đức của Phật

Ðã vào bực trí huệ vô tận

Các biển phương tiện ba la mật

Bực danh hiệu lớn sẽ đầy đủ.

Ðã được môn phương tiện tổng trì

Cùng với môn biện tài vô tận

Bao nhiêu hạnh nguyện đều tu tập

Sẽ thành vô thượng đại trí huệ.

Ông đã xuất sanh những nguyện hải

Ông đã vào nơi tam muội hải

Sẽ đủ các môn đại thần thông

Bất khả tư nghì các Phật pháp.

Pháp giới rốt ráo bất tư nghì

Thâm tâm rộng lớn đã thanh tịnh

Thấy khắp mười phương tất cả Phật

Ly cấu trang nghiêm các sát hải.

Ông đã vào hạnh bồ đề Phật

Thuở xưa bổn sự biển phương tiện

Như Phật tu hành chỗ dứt trừ

Diệu hạnh như vậy ông đều ngộ.

Phật ở vô lượng trong mỗi cõi

Nhiều thứ cúng dường vô lượng Phật

Như Phật tu hành đã chứng quả

Trang nghiêm như vậy ông đều thấy.

Kiếp hải rộng lớn vô cùng tận

Trong tất cả cõi tu tịnh hạnh

Thệ nguyện kiên cố không thể lường

Sẽ được thần thông lực của Phật.

Cúng dường chư Phật không thiếu sót

Quốc độ trang nghiêm đều thanh tịnh

Trong tất cả kiếp tu diệu hạnh

Ông sẽ thành Phật đại công đức.

Chư Phật tử! Sau khi đức Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương Phật nhập Niết Bàn, Quốc Vương Hỉ Kiến Thiện Huệ cũng băng hà. Ðại Oai Quang Ðồng Tử lên ngôi Chuyển Luân Vương.

Lúc đó, nơi đạo tràng ở rừng Ma Ni Hoa Chi Luân, Ðức Phật thứ xuất thế hiệu là Tối Thắng Công Ðức Hải.

Ðại Oai Quang Vương cùng quyến thuộc, nhơn dân đồng đến chỗ Phật ngự đem lâu các trang nghiêm lớn dâng cúng Phật.

Ðức Phật diễn nói khế kinh Bồ Tát Phổ Nhãn Quang Minh Hạnh, và thế giới vi trần số khế kinh khác.

Ðại Oai Quang Vương, sau khi nghe kinh, được tam muội tên Ðại phước đức phổ quang minh. Do được tam muội này nên có thể rõ biết biển phước cũng chẳng phải phước thuở quá khứ, hiện tại, vị lai của tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sanh.

Lúc đó Ðức Phật vì Ðại Oai Quang Vương mà nói kệ rằng:

Lành thay Ðại Oai Quang phước đức

Các ông nay đến chỗ Phật ngự

Xót thương tất cả chúng sanh hải

Phát tâm bồ đề thắng đại nguyện.

Ông vì tát cả chúng sanh khổ

Khởi tâm đại bi khiến giải thoát

Sẽ làm chỗ tựa cho quần mê

Ðây gọi phương tiện của Bồ Tát.

Nếu có Bồ Tát hay kiên cố

Tu những thắng hạnh không nhàm mỏi

Trí giải vô ngại tối thượng thắng

Diệu trí như vậy đó sẽ được.

Ðấng phước đức quang, đấng phước tràng

Bực phước đức xứ, bực phước hải

Phổ Hiền Bồ Tát những hạnh nguyện

Chính Ðại Oai Quang hay chứng nhập.

Ông đem được nguyện rộng lớn này

Vào biển bất tư nghì của Phật

Phước hải chư Phật vốn vô biên

Ông dùng diệu giải đều thấy được.

Ông ở trong thập phương quốc độ

Ðều thấy vô lượng vô biên Phật

Chư Phật thuở xưa chỗ tu hành

Tất cả như vậy ông đều thấy.

Nếu ai trụ nơi phương tiện này

Tất được vào nơi trong trí địa

Ðây là tùy thuận chư Phật học

Quyết định sẽ thành nhứt thiết trí.

Ông ở trong tất cả sát hải

Vi trần kiếp hải tu các hạnh

Tất cả Như Lai những hạnh hải

Ông đều đã học sẽ thành Phật.

Như ông đã thấy trong mười phương

Tất cả sát hải rất nghiêm tịnh

Cõi ông nghiêm tịnh cũng như vậy

Vô biên nguyện lớn đều sẽ được.

Nay đây chúng hội đạo tràng này

Nghe ông phát nguyện đều mừng rỡ

Ðều vào nguyện lớn của Phổ Hiền

Phát tâm hồi hướng bồ đề đạo.

Vô biên quốc độ trong mỗi cõi

Ðều vào tu hành trải kiếp hải

Bởi những nguyện lực được viên mãn

Phổ Hiền Bồ Tát tất cả hạnh.

Chư Phật tử! Trong đạo tràng Ma Ni Hoa Chi Luân, sau đó lại có Phật xuất thế hiệu là Danh Xưng Phổ Văn Liên Hoa Nhãn Tràng. Ðại Oai Quang Vương băng trong thời kỳ này, rồi sanh trong Thiên thành

Tịch Tịnh Bửu Cung trên núi Tu Di, làm Ðại Thiên Vương hiệu là Ly Cấu Phước Ðức Tràng, cùng Thiên chúng đồng đến chỗ Phật rải hoa báu cúng dường.

Lúc đó, Ðức Phật Danh Xưng Phổ Văn Liên Hoa Nhãn Tràng vì Thiên Vương mà diễn nói khế kinh Quảng Ðại Phương Tiện Phổ Môn Biến Chiếu, và thế giới hải vi trần số khế kinh khác.

Nghe kinh xong, Thiên Vương và Thiên chúng được tam muội tên Phổ Môn Hoan Hỉ Tạng. Do sức tam muội, nên được nhập thật tướng hải của tất cả pháp. Sau đó Thiên Vương và Thiên chúng lễ Phật, rời đạo tràng trở về bổn cung.

-ooOoo-