KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười ba

kinh địa tạng phẩm 13

PHẨM THỨ MƯỜI BA: DẶN DÒ CỨU ÐỘ NHƠN THIÊN

1) ÐỨC PHẬT GIÁO PHÓ.- Lúc đó đức Thế-Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Ngài Ðịa-Tạng đại Bồ Tát mà bảo rằng:

‘Ðịa-Tạng! Ðịa-Tạng! Thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn.

Dầu cho các Ðức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng.

Này Ðịa-Tạng! Ðịa-Tạng! Ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Ðao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng Trời, Rồng, tám bộ chúng đây, một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi, mà giao phó cho ông.

Ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào các ác đạo dầu là chừng một ngày, một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào ra khỏi ư.

Này Ðịa-Tạng! Tâm tánh của chúng sanh cõi Diêm Phù Ðề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng.

Cũng vì lẽ đó, nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó hầu làm cho chúng nó được giải thoát.

Này Ðịa-Tạng! Hôm nay ta ân cần đem chúng Trời, Người giao phó cho ông.

Trong đời sau, như có hàng Trời, Người cùng thiện nam, thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phập-pháp, chừng bằng sợi lông, mảy trần, hột cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối thất.

Lại vầy nữa, này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Trong đời sau, hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của đức Phật, hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu kệ kinh điển đại thừa.

Ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chước cứu vớt các chúng sanh đó, ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục làm cho họ được sanh lên cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thù thắng’.

Bấy giờ đức Thế-Tôn liền nói kệ rằng:

Ðời nay đời sau chúng Thiên, Nhơn
Nay ta ân cần dặn bảo ông;
Dùng đại thần thông quyền độ họ,
Ðừng cho ác đạo đọa vào trong.

2) BỒ TÁT TUÂN CHỈ.- Bấy giờ Ngài Ðịa-Tạng đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Ðức Phật rằng:

‘Bạch đức Thế-Tôn! Cúi xin đức Thế-Tôn chớ lo.

Trong đời sau, nếu có người thiện nam cùng kẻ nữ nào, đối với trong Phật-pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử, huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển’.

3) HƯ KHÔNG TẠNG BẠCH HỎI.- Lúc Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng đức Phật rằng:

‘Bạch đức Thế-Tôn! Từ khi con đến cung trời Ðao Lợi này nghe đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát.

Trong đời sau, hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng Trời, Rồng v.v… nghe kinh điền này và nghe danh tự của Ðịa-Tạng Bồ Tát, cùng với chiêm lễ hình tượng Ðịa-Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi?

Cúi mong đức Thế-Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy cho’.

4) HAI MƯƠI TÁM ÐIỀU LỢI- Ðức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: ‘Lóng nghe! lóng nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho.

Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi sau đây:

1.- Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.
2.- Quả lành càng ngày càng thêm lớn.
3.- Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.
4.- Mãi không còn thối thất đạo Bồ Ðề.
5.- Ðồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.
6.- Những bịnh tật không đến nơi thân.
7.- Khỏi những tai nạn về lửa và nước.
8.- Không có bị hại vì trộm cướp.
9.- Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.
10.- Các hàng Quỉ Thần theo hộ trì.
11.- Ðời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.
12.- Ðời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Ðại Thần.
13.- Thân tướng xinh đẹp.
14.- Phần nhiều được sanh về cõi trời.
15.- Hoặc làm bực vua chúa.
16.- Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước.
17.- Có mong cầu chi cũng được toại ý.
18.- Quyến thuộc an vui.
19.- Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.
20.- Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.
21.- Ði đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.
22.- Ðêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.
23.- Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.
24.- Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.
25.- Các bực Thánh ngợi khen.
26.- Căn tánh lanh lợi thông minh.
27.- Giàu lòng từ mẫn.
28.- Rốt ráo thành Phật.

5) BẨY ÐIỀU LỢI – Lại vầy nữa, nầy Hư Không Tạng Bồ Tát! Như hàng Trời, Rồng, Quỉ, Thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích:

1.- Mau chứng bực Thánh.
2.- Nghiệp ác tiêu diệt.
3.- Chư Phật đến ủng hộ.
4.- Không thối thất Bồ Ðề.
5.- Bổn lực được tăng trưởng.
6.- Việc đời trước đều rõ biết.
7.- Rốt ráo thành Phật’.

6) ÐẠI HỘI TÁN THÁN.- Bấy giờ, bất khả thuyết tất cả các Ðức Phật và đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng Trời, Rồng … ở mười phương đến dự Pháp-hội đó, nghe đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có.

Lúc đó trời Ðao Lợi rưới vô lượng hương hoa, thiên y, chuỗi ngọc để cúng dường đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Ðịa-Tạng Bồ Tát xong rồi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra.

KINH ÐIA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

QUYỂN HẠ HẾT

 

Đọc Tiếp:

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ nhất

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ hai

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ ba

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ bốn

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ năm

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ sáu

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ bảy

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ tám

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ chín

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười một

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười hai

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười ba

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm Hồi Hướng