Kinh Hoa Nghiêm – PHẨM HOA TẠNG THẾ GIỚI (Phẩm 5)

Kinh HOa Nghiêm Phẩm 5

(Hán Bộ Từ Quyển 8 Ðến Hết Quyển 10)

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Hoa tạng thế giới hải này, được trang nghiêm tịnh là do đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, thuở xưa lúc tu hạnh Bồ Tát trải qua thế giới hải vi trần số kiếp, trong mỗi kiếp gần gũi vi trần số Phật, nơi mỗi Phật tu tập vi trần số đại nguyện thanh tịnh.

Chư Phật tử! Hoa tạng thế giới trang nghiêm này, có tu di sơn vi trần số phong luân nhiếp trì. Phong luân dưới chót tên bình đẳng trụ có thể nhiếp trì phong luân trên, trang nghiêm với vô số ngọn lửa báu sáng rực rỡ. Phong luân kế trên tên Xuất sanh chủng chủng bửu trang nghiêm có thể nhiếp trì từng trên tràng ma ni vương sáng rỡ.

Phong luân kế trên, tên bửu oai đức có thể nhiếp trì từng trên vô số bửu linh. Phong luân kế trên tên Bình đẳng diêm có thể nhiế p trì từng trên ma ni vương sáng như mặt trời. Phong luân kế trên tên Chủng chủng Phổ trang nghiêm có thể nhiếp trì từng vòng hoa sáng chói. Phong luân k ế trên tên Phổ thanh tịnh có thể nhiếp trì từng trên tòa sư tử hoa báu chiếu sáng. Phong luân kế trên tên Thinh biến thập phương có thể nhiếp trì từng trên tràng vô số châu vương. Phong luân kế trên tên Nhứt thiết bửu quang minh có thể nhiếp trì từng trên cây báu vô số ma ni vương. Phong luân kế trên tên Tốc tật phổ trì có thể nhiếp trì từng trên mây tu di tất cả hương ma ni. Phong luân kế trên tên Chủng chủng cung điện du hành có thể nhiếp trì từng trên mây hương đài tất cả bửu sắc. Chư Phật tử! Lần lượt đến tu di sơn vi trần số phong luân, trên hết tên Thù thắng oai quang tạng có thể nhiếp trì biển hương thủy phổ quang ma ni trang nghiêm. Biển hương thủy này có liên hoa lớn tên Chủng chủng quang minh nhụy hương tràng. Hoa tạng thế giới hải trụ trong tràng đó, bốn phương bằng thẳng thanh tịnh kiên cố, kim cang luân sơn bao giáp vòng, những cây nơi đất biển đều có khu vực sai khác.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này thừa oai thần của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Thế Tôn thuở xưa nơi các cõi

Chỗ chư Phật ngự tu tịnh nghiệp

Nên được các thứ bửu quang minh

Hoa tạng trang nghiêm thế giới hải.

Từ bi rộng lớn khắp tất cả

Xả thân vô lượng số vi trần

Do xưa nhiều kiếp sức tu hành

Nay thế giới này không cấu nhiễm.

Phóng đại quang minh trụ không gian

Phong luân nhiếp trì không dao động

Phật tạng ma ni khắp nghiêm sức

Nguyện lực Như Lai khiến thanh tịnh.

Khắp rải hoa ma ni diệu tạng

Do đại nguyện lực trụ không gian

Các thứ biển kiên cố trang nghiêm

Mây sáng bủa giăng khắp mười phương.

Trong xuân ma ni chúng Bồ Tát

Khắp đến mười phương sáng rực rỡ

Lửa sáng thành vòng hoa đẹp tốt

Pháp giới châu lưu khắp tất cả.

Trong tất cả báu phóng quang minh

Quang minh đó chiếu khắp chúng sanh

Cõi nước mười phương đều chiếu đến

Khiến chúng khỏi khổ đến bồ đề.

Trong báu, Phật số đồng chúng sanh

Từ chân lông Phật hiện hóa thân

Phạm Vương Ðế Thích chuyển luân vương

Tất cả chúng sanh và chư Phật.

Hóa hiện quang minh khắp pháp giới

Quang minh diễn nói tên chư Phật

Các thứ phương tiện hiện điều phục

Ứng khắp lòng chúng không bỏ sót.

Những vi trần trong hoa tạng giới

Trong mỗi mỗi trần thấy pháp giới

Bửu quang hiện Phật như mây nhóm

Chư Phật như vậy ngự tự tại.

Nguyện lực quảng đại khắp pháp giới

Trong tất cả kiếp độ chúng sanh

Hạnh nguyện Phổ Hiền trí đều thành

Tất cả trang nghiêm do đây có.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: “”Chư Phật tử! Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải này, đại luân vi sơn ở trên liên hoa nhựt châu vương, chiên đàn ma ni làm thân, oai đức bửu vương làm chót, diệu hương ma ni làm luân, diệm tạng kim cang hiệp thành, tất cả hương thủy chảy trong đó, r ừng bằng châu báu, hoa tốt đua nở, cỏ thơm trải đất, minh châu xen trang nghiêm, khắp nơi đầy những hoa thơm, châu ma ni làm lưới giăng trùm, có thế giới hải vi trần số sự trang nghiêm tốt đẹp như vậy.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai lực của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Thế giới đại hải vô lượng biên

Bửu luân thanh tịnh nhiều màu sắc

Những sự trang nghiêm đều đẹp lạ

Ðây do thần lực của Như Lai.

Ma ni bửu luân diệu hương luân

Nhẫn đến chơn châu như đèn sáng

Các thứ diệu bửu dùng trang nghiêm

Thanh tịnh bửu luân chỗ an trụ.

Ma ni kiên cố dùng làm tạng

Diêm phù đàn kim dùng trang sức

Phóng quang phát sáng khắp mười phương

Trong ngoài chói suốt đều thanh tịnh.

Kim cang ma ni họp lại thành

Lại rưới ma ni các diệu bửu

Bửu đó đẹp lạ đều khác nhau

Phóng quang thanh tịnh khắp tráng lệ.

Hương thủy chảy xen vô lượng sắc

Rưới những bửu hoa và chiên đàn

Hoa sen đua nở khắp mọi nơi

Cỏ thơm trải đất hương ngào ngạt.

Vô lượng cây báu khắp trang nghiêm

Hoa nở nhị đơm mầu sáng rỡ

Y phục xinh đẹp ở trong đó

Mây sáng bốn phương thường viên mãn.

Vô lượng vô biên đại Bồ Tát

Cầm lọng thắp hương đầy pháp giới

Ðều phát tất cả diệu thinh âm

Chuyển chánh pháp luân của chư Phật.

Những cây ma ni bằng chất báu

Mỗi chất báu đều phóng quang minh

Tỳ Lô Gía Na thanh tịnh thân

Hiện vào trong đó đều khiến thấy.

Trong những trang nghiêm hiện thân Phật

Sắc tướng vô biên vô lượng số

Qua đến mười phương khắp mọi nơi

Hóa độ chúng sanh cũng vô lượng.

Tất cả trang nghiêm vang tiếng diệu

Diễn nói bổn nguyện của Như Lai

Sát hải thanh tịnh khắp mười phương

Thần lực của Phật khiến đầy khắp.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát l ại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Trong đại luân vi sơn nơi thế giới hải này, tất cả đại đị a đều do kim cang hiệp thành, kiên cố trang nghiêm chẳng thể hư hoại, bằng phẳng thanh tịnh, ma ni làm luân, các thứ báu làm tạng, những ma ni bửu xen lẫn trong đó, rải những mạt châu báu, hoa sen trải đất, hương tạng ma ni xen trong hoa. Những đồ trang nghiêm đầy khắp như mây, tất cả sự trang nghiêm trong tất cả quốc độ của tam thế chư Phật đều họp lại để nghiêm sức, ma ni diệu bửu làm lưới hiện tất cả cảnh giới của Như Lai như lưới Thiên đế giăng hàng trong đó.

Chư Phật tử! Ðại địa của thế giới hải này có thế giới hải vi trần số sự trang nghiêm như vậy.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật, quan sát mười phương mà nói kệ rằng:

Ðại địa bằng phẳng rất thanh tịnh

An trụ kiên cố không hư hoại

Khắp chốn, ma ni dùng trang nghiêm

Trong đó các báu cùng xen lẫn.

Kim cang làm đất rất đáng thích

Bửu luân bửu võng trang nghiêm đủ

Hoa sen trải trên đều viên mãn

Diệu y giăng trùm đều cùng khắp.

Thiên quang anh lạc chuỗi ngọc báu

Trải giăng đầy đất trang nghiêm đẹp

Chiên đàn ma ni rải khắp nơi

Ðều phóng quang minh đẹp thanh tịnh.

Bửu hoa sáng chói phóng quang minh

Tia sáng như mây chiếu tất cả

Rải hoa đẹp đầy và các báu

Trùm khắp mặt đất để nghiêm sức.

Mây dày giăng bủa khắp mười phương

Quang minh quảng đại vô cùng tận

Khắp đến mười phương tất cả cõi

Diễn pháp cam lồ của Như Lai.

Trong châu ma ni đều khắp hiện

Ðại nguyện của Phật vô biên kiếp

Công hạnh thuở xưa của Như Lai

Trong châu báu này đều hiện đủ.

Những báu ma ni nơi đại địa

Tất cả quốc độ đều đến nhập

Những quốc độ kia mỗi vi trần

Tất cả quốc độ nhập trong đó.

Diệu bửu trang nghiêm hoa tạng giới

Bồ Tát du hành khắp mười phương

Diễn nói hoằng thệ của đại sĩ

Ðây là thần lực của đạo tràng.

Ma ni diệu bửu khắp trang nghiêm

Phóng tịnh quang minh đủ sự đẹp

Ðầy khắp pháp giới khắp hư không

Phật lực tự nhiên hiện như vậy.

Những ai tu tập nguyện Phổ Hiền

Vào cảnh giới Phật bực đại trí

Biết được trong thế giới hải này

Như vậy tất cả sự thần biến.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Trong đại địa của thế giới hải này có mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số hươ ng thủy hải. Tất cả diệu bửu trang nghiêm đáy biển. Diệu hương ma ni trang nghiêm bờ biển. Tỳ Lô Giá Na ma ni bửu vươ ng dùng làm lưới. Trong biển đầy những nước thơm đủ màu chói suốt. Nhiều thứ hoa báu xoay giăng trên mặt nước. Bột mịn chiên đàn lóng đọng dưới nước. Diễn ngôn âm của Phật, phóng quang minh báu. Vô biên Bồ Tát cầm các thứ lọng, hiện thần thông. Bao nhiêu sự trang nghiêm của tất cả thế giới đều hiện trong đó. Thềm bực bằng mười chất báu liệt hàng khắp nơi. Bao quanh bằng lan can mười báu. Tứ thiên hạ vi trần số châu báu trang nghiêm. Bạch liên hoa đua nở trong nước. Bất khả thuyết tră m ngàn ức na do tha số tràng thi la mười báu. Hằng hà sa số tràng thi la mười báu. Hằng hà sa số tràng y linh lưới báu. Hằng hà sa số lâu các báu đẹp vô biên sắc tướng. Trăm ngàn ức na do tha thành liên hoa mười báu. T ứ thiên hạ vi trầ n rừng cây báu. Bửu diệm ma ni dùng làm lưới. Có hằng hà sa số hươ ng chiên đàn, ngọc ma ni sáng chói vang ngôn âm chư Phật. Bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha rào tường bằng châu báu bao quanh khắp nơi để trang nghiêm.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Ðại địa trong thế giới này

Có hương thủy hải ma ni đẹp

Diệu bửu thanh tịnh trải đáy biển

Ở trên kim cang chẳng hư hoại.

Hương tạng ma ni xây thành bờ

Châu luân nhựt diệm như mây bủa

Diệu bửu liên hoa làm anh lạc

Nơi nơi trang nghiêm rất thanh tịnh;

Nước thơm đựng trong đủ các màu

Hoa báu xoay giăng phóng ánh sáng

Tiếng vang chấn động khắp gần xa

Do Phật oai thần nên diễn pháp.

Thềm bực trang nghiêm đủ chất báu

Lại dùng ma ni để trang sức

Lan can bao quanh bằng châu báu

Lưới báu liên hoa như mây bủa.

Cây báu ma ni liệt thành hàng

Hoa nhụy đua nở sáng rực rỡ

Các thứ tiếng nhạc luôn hòa tấu

Thần thông của Phật khiến như vậy.

Hương diệm chói ngời không tạm dừng

Những bạch liên hoa đơm báu đẹp

Giăng bủa trang nghiêm biển nước thơm

Quảng đại viên mãn đều đầy khắp.

Tràng báu minh châu thường sáng rực

Y đẹp rủ thòng để nghiêm sức

Lưới linh như ý diễn pháp âm

Khiến người nghe tiếng hướng Phật trí.

Liên hoa diệu bửu làm thành quách

Những ma ni màu trang nghiêm đẹp

Chơn châu như mây giăng bốn phương

Như vậy trang nghiêm biển hương thủy.

Rào tường bao quang đều khắp vòng

Lâu các vọng nhau giăng trên đó

Vô lượng tia sáng thường chói rực

Nhiều thứ trang nghiêm biển thanh tịnh.

Tỳ Lô Như Lai thuở xa xưa

Tất cả sát hải đều nghiêm tịnh

Như vậy rộng lớn vô lượng biên

Ðều là Như Lai tự tại lực.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử ! M ỗi biển hươ ng thủy chảy vòng bên hữu. Tất cả con sông này đều dùng kim cang làm bờ , tịnh quang ma ni dùng để trang nghiêm, thường hiện mây sáng màu báu đẹp của chư Phật và những ngôn âm c ủa các chúng sanh. Những chỗ nước xoáy trong các sông ấy, hiện ra hình tướng tất cả công hạnh của chư Phật đã tu tập. Lướ i gi ăng bằng ma ni treo linh và lạc báu, nh ững s ự trang nghiêm của các thế giớ i hải đề u hiện trong lưới đó. Mây báu ma ni trùm trên đó. Mây này khắp hiện s ự thầ n thông của đức Tỳ Lô Giá Na, thập phương Hóa Phật và tất cả chư Phật. Lại vang ra tiếng vi diệu xưng dương danh hiệu của tam thế chư Phật và Bồ Tát.

Trong hương thủy đó thường xuấ t sanh tất cả bửu diệm, mây sáng nối luôn chẳng dứt. Nếu nói rộng ra, thời mỗi con sông đều có thế giới hải vi trần số sự trang nghiêm.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Dòng nước thơm trong đầy cả sông

Kim cang diệu bửu làm bờ bực

Mạt báu làm luân trải đáy sông

Những thứ nghiêm sức đều báu đẹp.

Thềm báu liệt hàng đẹp trang nghiêm

Lan can bao vòng rất tráng lệ

Chơn châu làm tạng những hoa đẹp

Những tràng chuỗi ngọc đồng rũ xuống.

Nước thơm sáng báu màu thanh tịnh

Thường tuônma ni dòng chảy xiết

Các hoa theo sóng đều động dao

Ðồng tấu nhạc âm tuyên diệu pháp.

Bột mịn chiên đàn làm bùn đọng

Tất cả diệu bửu đồng xoáy khoắn

Hương tạng ngào ngạt đầy mặt nước

Phát sáng tuôn thơm khắp mọi nơi.

Trong sông xuất sanh những diệu bửu

Ðều phóng quang minh màu chói rực

quang minh ảnh hiện thành đài tòa

Lọng báu chuỗi ngọc đều đầy đủ.

Trong ma ni vương hiện thân Phật

Quang minh chiếu khắp mười phương cõi

Dùng đây làm luân đẹp mặt đất

Nước thơm chói suốt thường đầy khắp.

Ma ni làm lưới, vàng làm lạc

Trùm khắp hương hà diễn tiếng Phật

Tuyên đủ tất cả đạo bồ đề

Cùng với hạnh Phổ Hiền vi diệu.

Bờ báu ma ni rất thanh tịnh

Thường vang tiếng nói bổn nguyện Phật

Tất cả chư Phật xưa tu hành

Tiếng vang diễn nói đều nghe được.

Trong sông những chỗ nước xoáy khoắn

Bồ Tát như mây thường hiện ra

Những quốc độ lớn đều qua đến

Nhẫn đến pháp giới đều đầy khắp.

Châu vương thanh tịnh bủa như mây

Tất cả hương hà đều che khắp

Chân kia đồng Phật tướng bạch hào

Sáng rỡ hiển hiện bóng chư Phật.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Hai bên bờ đất của những sông hương thủy này đều trang nghiêm bằng nhữ ng di ệu bảo. Mỗi mỗi đề u có tứ thiên hạ vi trần số những báu trang nghiêm. Bạch liên hoa khắp các nơi. Mỗi nơi đều có tứ thiên h ạ vi trần số rừng cây báu hàng lối thứ tự. Trong mỗi mỗi cây thường tuôn ra những mây đẹp, ma ni bửu vương chiếu sáng trong đó. Các th ứ hoa thơm đầy trên cây. Nh ững cây báu ấy lại vang ra tiếng vi di ệu diễn nói đại nguy ện của chư Phật đã tu hành trong nhiều kiếp. Lại rưới các thứ ma ni bửu vương đầy khắp mặt đất: những là liên hoa luân ma ni bửu vương, hương diệm quang vân ma ni bửu vương, chủng chủng nghiêm sức ma ni bửu vương, hiện bấ t tư nghì trang nghiêm sắc ma ni bửu v ương, Nhựt quang minh ma ni bửu v ương, quang võng vân ma ni bửu vương, hiệ n Phật thần bi ến ma ni bửu vương, hiện chúng sanh nghiệp báo hả i ma ni bửu vương. Có thế giới hải vi trần số ma ni bửu vương như vậy. Hai bên bờ đất của những sông hương thủy đều có đủ những sự trang nghiêm như vậy.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát, muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Ðất kia bằng phẳng, rất thanh tịnh

Chơn kim ma ni đồng nghiêm sức

Cây báu thẳng hàng che trong đó

Cao vọi buông nhành rợp như mây.

Nhánh lá toàn bằng báu trang nghiêm

Hoa nở phóng quang chiếu bốn phía

Trái bằng ma ni như mây giăng

Khiến khắp mười phương thường hiện thấy.

Ma ni trải đất đều đầy khắp

Bột báu màu đẹp đồng trang nghiêm

Lại dùng ma ni làm cung điện

Ðều hiện tượng hình của chúng sanh.

Châu ma ni vương hiện ảnh Phật

Khắp trên mặt đất đều rải khắp

Như vậy sáng chói khắp mười phương

Trong mỗi vi trần đều thấy Phật.

Diệu bửu trang nghiêm khéo chia giăng

Lưới đèn chơn châu xen lẫn nhau

Nơi nơi đều có ma ni luân

Mỗi châu hiện thần thông của Phật.

Châu báu trang nghiêm phóng sáng lớn

Trong tia sáng đó hiện Hóa Phật

Nơi nơi chốn chốn đều cùng khắp

Ðều dùng thập lực khai diễn rộng.

ma ni diệu bửu bạch liên hoa

Trong tất cả sông đều mọc khắp

Hoa sen nhiều loại chẳng đồng nhau

Ðều hiện quang minh không dứt hết.

Những sự trang nghiêm trong ba thuở

Trong trái ma ni đều hiển hiện

Thể tánh vô sanh bất khả thủ

Ðây là Như Lai tự tại lực.

Tất cả trang nghiêm mặt đất này

Ðều hiện Như Lai thân quảng đại

Kia cũng chẳng đến cũng chẳng đi

Phật xưa nguyện lực đều khiến thấy.

Trong mỗi vi trần mặt đất này

Tất cả Phật tử đương hành đạo

Ðều thấy cõi mình được thọ ký

Tùy theo ý nguyện đều thanh tịnh.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Thế giới hải trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn đều bất tư nghì. Vì sao vậy? Này Ch ư Phật tử! Tất cả cảnh giới của Hoa Tạng thế giới hải này, mỗi mỗi đều dùng thế giới hải vi trần số công đức thanh tịnh để trang nghiêm.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Tất cả chỗ trong sát hải này

Ðều trang sức với nhiều thứ báu

Phát sáng trên không, bủa như mây

Quang minh rổng suốt, thường giăng đậy.

Ma ni tuôn mây không cùng tận

Ảnh Phật mười phương hiện trong đó

Thần thông biến hóa chẳng tạm dừng

Tất cả Bồ Tát đồng vân tập.

Những ngọc ma ni diễn Phật âm

Tiếng Phật mỹ diệu bất tư nghì

Tỳ Lô Giá Na xưa tu hành

Trong bảo châu này luôn nghe thấy.

Quang minh thanh tịnh đấng Biến Tri

Trong đồ trang nghiêm đều hiện bóng

Biến hóa phân thân chúng vây quanh

Tất cả sát hải đều cùng khắp.

Tất cả hóa Phật đều như huyễn

Tìm chỗ đến kia đều chẳng được

Bởi sức oai thần cảnh giới Phật

Trong tất cả cõi hiện như vậy.

Thần thông tự tại của Như Lai

Ðều khắp mười phương các quốc độ

Trong sự trang nghiêm của cõi này

Nơi các bửu châu đều hiện rõ.

Những sự biến hóa ở mười phương

Tất cả đều như ảnh trong gương

Chỉ do Như Lai xưa tu hành

Thần thông nguyện lực cấu tạo được.

Nếu Phật tử tu hạnh Phổ Hiền

Vào biển thắng trí của Bồ Tát

Có thể nơi trong các vi trần

Khắp hiện thân mình tịnh quốc độ.

Bất khả tư nghì ức đại kiếp

Gần gũi tất cả chư Như Lai

Tất cả công hạnh đã tu hành

Trong một sát na do tha đều hiện được.

Chư Phật quốc độ như hư không

Vô đẳng vô sanh và vô tướng

Vì lợi chúng sanh mà trang nghiêm

Vì bổn nguyện nên trụ trong đó.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Nay tôi sẽ nói trong đây có những thế giới nào an trụ.

Chư Phật t ử! Trong mười bất kh ả thuyế t Phật sát vi trần số hương thủy hải này, có mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới chủng an trụ. Mỗi thế giới chủng lại có mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới.

Chư Phật tử! Ở trong thế giới hả i, các thế giớ i chủng kia đều riêng nươ ng ở, đều riêng hình trạng, đều riêng thể tánh, đều riêng phương sở, đều riêng thu nhập, đều riêng trang nghiêm, đều riêng chừng ngằn, đều riêng bày hàng, đều riêng vô sai biệt, đều riêng năng lực gia trì.

Chư Phật tử! Các thế giới chủng này, hoặc có nương đại liên hoa hải mà an trụ, hoặc có nương vô biên sắc bử u hoa h ải mà an trụ, hoặc có nương nhứt thiết chơn châu tạng bửu anh lạc hải mà an tr ụ, hoặc có nương hương thủy hải mà an trụ, hoặc có nương nhứt thiế t hoa h ải mà an trụ, hoặc có nươ ng ma ni bửu võng hải mà an trụ, hoặc có n ương triền lưu quang hải mà an trụ, hoặc có Bồ Tát b ửu trang nghiêm quan hải mà an trụ, hoặc có nương chủng chủng chúng sanh thân hải mà an trụ, hoặc có nương nhứt thiết Phật âm thinh ma ni vương hải mà an trụ. Có thế giới hải vi trần số sự an trụ như vậy.

Chư Phật tử! Tất cả thế giới chủng đó hình trạng đều khác nhau: hoặc hình núi Tu Di, hoặc hình sông, hoặc hình xoay chuyển, hoặc hình nước xoáy, hoặc hình trục xe, hoặc hình lễ đàn, hoặc hình rừng cây, hoặc hình lầu gác, hoặc hình sơ n tràng, hoặ c hình vuông góc, hoặc hình hoa sen, hoặc hình thai tạng, hoặc hình khư lặ c ca, hoặc hình thân chúng sanh, hoặc hình mây, hoặ c hình tướ ng hảo của Phật, hoặc hình quang minh viên mãn, hoặc hình l ưới chơn châu, hoặc hình ngạch cửa, hoặc hình đồ trang nghiêm, có thế giới hải vi trần số hình trạng như vậy.

Chư Phật tử! Những thế giớ i chủng đó hoặc dùng thập phươ ng ma ni vân làm thể, hoặc dùng quang minh làm thể, hoặ c dùng lửa báu thơm làm thể, hoặc dùng tất c ả báu trang nghiêm làm thể, hoặc dùng ảnh tượng Bồ Tát làm thể, hoặ c dùng quang minh chư Phật làm thể , hoặc dùng sắc tướ ng của Phật làm thể, hoặc dùng một b ửu quang làm thể, hoặc dùng nhiều bửu quang làm thể, hoặc dùng thinh âm những nghiệp hải của tất cả chúng sanh làm thể, hoặc dùng thinh âm thanh tịnh cảnh gi ới của tất cả chư Phật làm thể, hoặc dùng thinh âm đại nguyện hải c ủa tất cả Bồ Tát làm thể , hoặ c dùng thinh âm ph ương tiện của t ất cả Phật làm thể, hoặc dùng thinh âm đồ trang nghiêm thành hoại của tất c ả cõi làm thể, hoặc dùng thinh âm của vô biên Phật làm thể, hoặc dùng thinh âm bi ến hóa của chư Phật làm thể, hoặc dùng thinh âm thiệ n của t ất cả chúng sanh làm thể, hoặc dùng thinh âm thanh tịnh biển công đức của tất cả Phật làm thể. Có thế giới vi trần số thể tánh như vậy.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Sát chủng kiên cố diệu trang nghiêm

Quảng đại thanh tịnh quang minh tạng

An trụ nơi bửu hải liên hoa

Hoặc an trụ nơi Hương thủy hải.

Hình Tu điều phục, thành, cây, lễ đàn

Tất cả sát chủng khắp mười phương

Các loại trang nghiêm hình chẳng đồng

Ðều riêng bủa giăng mà an trụ.

Hoặc thể tánh là tịnh quang minh

Hoặc là hoa tạng và bửu vân

Hoặc do những ánh lửa cấu thành

An trụ ma ni tạng bất hoại.

Mây đèn màu lửa quang minh thảy

Nhiều loại vô biên màu thanh tịnh

Hoặc dùng ngôn âm để làm thể

Là tiếng bất tư nghì của Phật.

Hoặc do nguyện lực vang ra tiếng

Thần biến âm thinh làm thể tánh

Phước nghiệp rộng lớn của chúng sanh

Công đức âm của Phật cũng vậy.

Sát chủng mỗi môn đều sai khác

Chẳng thể nghĩ bàn vô cùng tận

Mười phương như vậy đều cùng khắp

Quảng đại trang nghiêm hiện thần lực.

Những cõi rộng lớn ở mười phương

Ðều hiện vào trong thế giới này

Dầu thấy mười phương hiện trong đây

Mà thiệt không vào cũng không đến.

Ðem một sát chủng vào tất cả

Tất cả vào một cũng không thừa

Thể tướng như cũ không đổi dời

Vô đẳng vô lượng đều cùng khắp.

Trong vi trần của tất cả cõi

Ðều thấy Như Lai hiện trong đó

Nguyện hải ngôn âm như sấm vang

Tất cả chúng sanh đồng điều phục.

Phật thân cùng khắp tất cả cõi

Vô số Bồ Tát đều đầy khắp

Như Lai tự tại không ai bằng

Hoá độ tất cả các hàm thức.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Mười bấ t khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải này ở trong Hoa Tạng thế giới hải giăng bày như lưới báu của Thiên đế.

Chư Phật tử! Hương thủy hải ở trung ương tên Vô Biên Diệu Hoa Quang. Ðáy biển là tràng ma ni vươ ng hiện tất cả hình Bồ Tát, xuất sanh một đại liên hoa tên Nhứt Thiết Hương Ma Ni Trang Nghiêm. Trên đó có thế gi ới chủng tên Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bửu Quang Minh, dùng tất cả đồ trang nghiêm làm thể. Trong đây có bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới. Phương dưới tất cả, có thế giới tên Tối Thắng Quang Biến Chiếu, dùng kim cang trang nghiêm quang diệu luân làm tế, nương bửu ma ni hoa mà trụ. Tr ạng như hình ma ni bửu. Mây bửu hoa trang nghiêm giăng trùm trên đó. Trong đây có một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh. Phật hiệu Tinh Nhãn Ly Cấu Ðăng.

Qua khỏi Phật sát vi trần số thế giới về thượng phương, có thế giới tên Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm, dùng tất cả đồ trang nghiêm làm tế , nương bửu liên hoa võng mà trụ , trạng như tòa sư tử, mây bửu sắc châu che trùm, hai Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Sư Tử Quang Thắng Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giớ i tên Bửu Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang, dủng hương phong luân làm tế, nương bửu hoa anh lạc mà trụ, hình tám góc, mây ma ni nhựt luân giăng che, ba Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Tịnh Quang Trí Thắng Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có th ế giới tên Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm, dùng bửu vương làm tế, nương biển kim cang thi la tràng mà trụ, hình như liên hoa ma ni, mây kim cang ma ni bửu quanh che giăng, bốn Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, đều thuần thanh tịnh, Phật hiệu Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực Thiện Xuất Hiện.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Phóng Diệu Hoa Quang, dùng bửu linh trang nghiêm võng làm tế, nương biển thọ lâm trang nghiêm bửu luân võng mà trụ, hình khắp vuông vức mà có nhiều cạnh góc, mây phạm âm ma ni vương che giăng, năm Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Hương Quang Hỉ Lực Hải.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tịnh Diệu Quang Minh, dùng tràng bửu vương trang nghiêm làm tế, nương biển kim cang cung điện mà trụ, hình vuông, mây ma ni luân kế trướng giăng che, sáu Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Phổ Quang Tự Tại Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Hoa Diệm Trang Nghiêm, dùng hoa trang nghiêm làm tế, nương biển bửu sắc diệm mà trụ, hình như lầu các, mây bửu sắc ý chơn châu lan thuẫn giăng che, bảy Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Hoan Hỉ Công Ðức Danh Xưng Tự Tại Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Xuất Sanh Oai Lực Ðịa, dùng xuất nhứt thiết thinh ma ni vương trang nghiêm làm tế , nương biển bửu sắc liên hoa tòa h ư không mà trụ, hình như lưới nhơn đà la, mây vô biên sắc hoa võng giăng che, tám Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Quảng Ðại Danh Xưng Trí Hải Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có th ế giới tên Xuất Diệu Âm Thinh, dủng tâm vương ma ni trang nghiêm làm tế, nương biển ma ni vương hằng xuất diệu âm thinh trang nghiêm vân mà trụ, hình như thân Phạm Thiên, mây tòa sư tử vô lượng bửu trang nghiêm giăng che, chín Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Thanh Tịnh Nguyện Quang Minh Tướng Vô Năng Tối Phục.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số th ế giới, có thế giới tên Kim Cang Tràng, dùng vô biên trang nghiêm chơn châu t ạng bửu anh lạc làm tế, nương biển trang nghiêm bửu sư tử tòa ma ni mà trụ, hình tròn, mười tu di sơn vi trần số mây ma ni hoa hương giăng che, mười Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Nhứt Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số th ế giới, có thế giới tên Hằng Xuất Hiện Ðế Thanh Bửu Quang Minh, dùng Kim Cang trang nghiêm làm tế, nương biển chủng chủng thù thù dị hoa mà trụ, hình bán nguyệt, mây thiên bửu trướng giăng che, mười một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Vô Lượng Công Ðức Pháp.

Trên đó, quá Phật sát vi trầ n số thế giới, có thế giới tên Quang Minh Chiếu Diệu, dùng phổ quang trang nghiêm làm tế , nương biển hoa triền hương thủy mà trụ, hình như hoa triền, nhiều thứ y vân giăng che, mười hai Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Siêu Thích Phạm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ta Bà, dùng kim cang trang nghiêm làm tế, nương liên hoa võng do phong luân nhiếp trì mà tr ụ, hình như hư không, dùng mây thiên cung điện trang nghiêm giăng che, mười ba Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật chính là đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai.

Trên đó, quá Phật sát vi tr ần số thế giới, có thế giới tên T ịch Tịnh Ly Trần Quang, dùng b ửu trang nghiêm làm tế, nương biển chủng chủng bửu y mà trụ, trạng như hình chấp kim cang, mây vô biên sắc kim cang giăng che, mười bốn Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Biến Pháp Giới Thắng Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trầ n số thế giới, có thế giới tên Chúng Diệu Quang Minh Ðăng, dùng trướng trang nghiêm làm tế, nương biển tịnh hoa võng mà trụ, hình như chữ vạn, mây ma ni thọ, hương thủy hải giăng che, mười lăm Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Bất Khả Tòi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng.

Trên đó, quá Phậ t sát vi trần số thế giới, có thế giớ i tên Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu, dùng vô tận bửu vân ma ni vương làm tế, nương biển chủng chủ ng hương diệm liên hoa mà trụ, hình như quy giáp, mây ma ni luân chiên đàn giăng che, mười sáu Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Thanh Tịnh Nhựt Công Ðức Nhãn.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Trang Nghiêm Tạng dùng chúng sanh hình ma ni vương làm tế, nương biển quang minh tạng ma ni vương mà trụ, hình tám góc, dùng lưới luân vi trần sơn bửu trang nghiêm hoa thọ giăng che, mười bảy Phật sát vi trần số bao quanh, Phật hiện Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương.

Trên đó, quá Phật sát vi trần s ố thế giới, có thế giới tên Ly Trần, dùng Diệu Tướng Trang Nghiêm làm tế, nương biển chúng diệu hoa sư tử tòa mà trụ, hình như chuỗi ngọc, dùng mây ma ni vương viên quang giăng che, mười tám Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu, dùng xu ất vô tận bửu vân ma ni vương làm tế, nương biển vô lượng sắc hương diệm tu di sơn mà trụ, hình như bửu hoa xoay nở, mây vô biên sắc quang minh ma ni vương đế thanh giăng che, mười chín Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có th ế giới tên Diệu Bửu Diệ m, dùng phổ quang minh nhựt nguyệt bửu làm tế, nương biển thiên hình ma ni vương mà trụ, trạng như đồ bửu trang nghiêm, mây bửu tràng và lưới ma ni đăng tạng giăng che, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Phước Ðức Tướng Quang Minh.

Chư Phật tử! thế giới chủng Biến chiếu thập phương xí nhiên bửu quang minh này có bất khả thuyết

Phật sát vi trần số thế giới rộng lớn như vậy:

Ðều riêng y trụ, đều riêng hình trạng, đều riêng thể tánh, đều riêng phương diện, đều riêng thu nhập, đều riêng trang nghiêm, đều riêng chừng ngằn, đều riêng hàng liệt, đều riêng vô sai biệt, đều riêng sức gia trì, giáp vòng bao quanh, chính là:

Mười Phật sát vi trần số thế giới hình xoay chuyển. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình giang hà. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình nước xoáy. Mười Phật sát vi trần số thế gi ới hình trục xe. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình lễ đàn. Mười Phật sát vi trần s ố thế giới hình rừng cây. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình nhà lầu. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình tràng thi la. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình khắp vuông. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình thai tạng. M ười Phật sát vi trần số hình khư lặc ca. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình các loại chúng sanh. Mười Phật sát vi trần số th ế giới Phật tướng. Mười Phật sát vi trần số hình viên quang. Mười Phật sát vi trần số thế gi ới hình mây. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình lưới. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình ngạch cửa.

Có bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới như vậy. Mỗi thế giới này đều có mười Phật sát vi trần số thế giới rộng lớn bao quanh. Mỗi thế giới sau đây lại có vi trần số thế giới là quyến thuộc.

Tất cả thế giới đã thuyết trình trên đây đều ở nơi biển vô biên diệu hoa hương thủy và trong sông hương thủy bao quanh biển này.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng: “Chư Phật tử! Phương đông của biển Vô biên diệu hoa hương thủy này, giáp biển Ly cấu diệm tạng hương thủy, có đại liên hoa tên Nhứt thiết hương ma ni vương diệu trang nghiêm. Trên đại liên hoa này có thế giới chủng tên Biế n chiếu sát triền, dùng Bồ Tát hạnh hống âm làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên Cung điện trang nghiêm tràng hình vuông, một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh. Phật hiệu My Gian Quang Biến Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ðức Hoa Tạng, hình tròn, hai Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Nhứt Thiết Vô Biên Pháp Hải Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, hình như kim cang, ba Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Công Ðức Tướng Quang Minh Phổ Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệ u Sắc Quang Minh, trạng như ma ni bửu luân, bốn Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Thiện Quyến Thuộc Xuất Hưng Biến Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thiện Cái Phúc, hình liên hoa, năm Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Pháp Hỉ Vô Tận Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thi Lợi Hoa Quang Luân, hình tam giác, sáu Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Liên Hoa Trang Nghiêm, hình bán nguyệt, bảy Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Công Ðức Hoa Thanh Tịnh Nhãn.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Cấu Diệm Trang Nghiêm, hình như bửu đăng giăng hàng, tám Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Huệ Lực Vô Năng Thắng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Phạm Âm, hình chữ “vạn”, chính Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Quảng Ðại Mục Như Không Trung Tịnh Nguyệt.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vi Trần Số Âm Thinh, trạng như lưới nhơn đà la, mười Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Kim Sắc Tu Di Ðăng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần s ố thế giới, có thế giới tên Bửu Sắc Trang Nghiêm, hình chữ “vạn”, mười một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Hòi Chiếu Pháp Giới Quang Minh Trí.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Kim Sắc Diệu Quang, hình như thành quách rộng lớn, mười hai Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Bửu Ðăng Phổ Chiếu Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế gi ới, có th ế giới tên Biến Chiếu Quang Minh Luân, hình như hoa xoắn tròn, mười ba Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Liên Hoa Diệm Biến Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có th ế giới tên Bửu Tạng Trang Nghiêm, hình tứ châu, mười bốn Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Vô Tận Phước Khai Phu Hoa.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Như Cảnh Tượng Phổ Hiện, trạng như thân A Tu La, mười lăm Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Cam Lộ Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chiên Ðàn Nguyệt, hìm tám góc, mười sáu Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Tối Thắng Pháp Vô Ðẳng Trí.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ly Cấu Quang Minh, trạng như dòng hương thủy xoáy, mười bảy Phật sát vi trần số bao quanh, Phật hiệu Biến Chiếu Hư Không Quang Minh Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Hoa Trang Nghiêm, trạng như hình xây quanh, mười tám Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Phổ Hiện Thắng Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thắng Âm Trang Nghiêm, trạng như tòa sư tử, mười chín Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Vô Biên Công Ðức Xưng Phổ Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Cao Thắng Ðăng, trạng như Phật chưởng, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Phổ Chiếu Hư Không Ðăng.

Chư Phật tử! Phương nam của biển Ly Cấu Diệm Tạng hương thủy này, giáp biển Vô Tận Quang Minh Luân hương thủy, có thế giới chủng tên Phật tràng trang nghiêm, dùng Phật công đức hải âm thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết có thế giới tên Ái kiến hoa, hình như bửu luân, một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Liên Hoa Quang Hoan Hỉ Diệu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Âm, Phật hiệu Tu Di Bửu Ðăng.

Trên đó, quá Phật sát vi trầ n số thế giới, có thế giới tên Chúng Bửu Trang Nghiêm Quang, Phật hiệu Pháp Giới Âm Thinh Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hương Tạng Kim Cang, Phật hiệu Quang Minh Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tịnh Diệu Âm, Phật hiệu Tối Thắng Tinh Tấn Lực.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Liên Hoa Trang Nghiêm, Phật hiệu Pháp Thành Vân Lôi Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Giữ An Lạc, Phật hiệu Ðại Danh Xưng Trí Huệ Ðăng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Cấu Võng, Phật hiệu Sư Tử Quang Công Ðức Hải.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hoa Lâm Tràng Biến Chiếu, Phật hiệu Ðại Trí Liên Hoa Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Lượng Trang Nghiêm, Phật hiệu Phổ Nhãn Pháp Giới Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Quang Minh Trang Nghiêm, Phật hiệu Thắng Trí Ðại Thương Chủ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hoa Vương, Phật hiệu Nguyệt Quang Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ly Cấu Tạng, Phật hiệu Thanh Tịnh Giác.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Quang Minh, Phật hiệu Nhứt Thiết Trí Hư Không Ðăng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Xuất Sanh Bửu Anh Lạc, Phật hiệu Chư Ðộ Phước Hải Tướng Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Luân Biến Phú, Phật hiệu Ðiều Phục Nhứt Thiết Nhiễm Trước Tâm Linh Hoan Hỉ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Hoa Tràng, Phật hiệu Quảng Công Ðức Âm Ðại Danh Xưng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Lượng Trang Nghiêm, Phật hiệu Bình Ðẳng Trí Quang Minh Công Ðức Hải.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng, hình như liên hoa, y biển bửu võng mà trụ , lưới liên hoa quang ma ni giăng che, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Pháp Giới Tịnh Quang Minh.

Chư Phật tử! Vòng qua phía hữu của biển Vô tận quang minh luân hương thủy này giáp biển Kim cang bửu diệm quang minh hương thủy, có thế giới chủng tên Phật quang trang nghiêm tạng, dùng âm thinh xưng nói hồng danh của tất cả Như Lai làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên Bửu Di ệm Liên Hoa, hình như tướng lông màu ma ni giữa chặn mày, y biển Bửu sắc thủy triền mà trụ, mây lâu các trang nghiêm giăng che, một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Vô Cấu Bửu Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Quang Diệm Tạng, Phật hiệu Vô Ngại Tự Tại Trí Huệ Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Luân Diệu Trang Nghiêm, Phật hiệu Nhứt Thiết Bửu Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chiên Ðàn Thọ Hoa Tràng, Phật hiệu Thanh Tịnh Trí Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Phật Sát Diệu Trang Nghiêm, Phật hiệu Quảng Ðại Hoan Hỷ Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Quang Trang Nghiêm, Phật hiệu Pháp Giới Tự Tại Trí.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Biên Tướng, Phật hiệu Vô Ngại Trí.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệm Vân Tràng, Phật hiệu Diễn Thuyết Bất Thối Luân.

Trên đó, quá Phậ t sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Bửu Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân, Phật hiệu Ly Cấu Hoa Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Quảng Ðại Xuất Ly, Phật hiệu Vô Ngại Trí Nhựt Nhãn.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa, Phật hiệu Pháp Giới Trí Ðại Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Trí Huệ Phổ Trang Nghiêm, Phật hiệu Trí Cự Quang Minh Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm, Phật hiệu Nhứt Thiết Trí Phổ Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chủng Chủng Sắc Quang Minh, Phật hiệu Phổ Quang Hoa Vương Vân.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Bửu Tràng, Phật hiệu Công Ðức Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ma Ni Hoa Hào Tướng Quang, Phật hiệu Phổ Âm Vân.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thậm Thâm Hải, Phật hiệu Thập Phương Chúng Sanh Chủ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tu Di Quang, Phật hiệu Pháp Giới Phổ Trí Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Kim Liên Hoa, Phật hiệu Phước Ðức Tạng Phổ Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi tr ần số thế giới, có thế giới tên Bửu Trang Nghiêm Tạng, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Ðại Biến Hóa Quang Minh Võng.

Chư Phật tử! Vòng qua phía hữu của bi ển Kim cang bửu diệm h ương thủy này giáp bi ển Ðế thanh bửu trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Quang chiếu thập phương, nương mây Diệu trang nghiêm liên hoa hương mà trụ, dùng vô biên Phật âm thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên Thập phương vô tận sắc tạng luân, hình xoay vòng vó vô lượng góc, nương biển vô biên sắc bửu tạng mà trụ, lưới nhơn đà la giăng che, một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng, Phật hiệu Vô Thượng Huệ Ðại Sư Tử.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Xuất Hiện Liên Hoa Tòa, Phật hiệu Biến Chiếu Pháp Giới Quang Minh Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Tràng Âm, Phật hiệu Ðại Công Ðức Phổ Danh Xưng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Kim cang bửu trang nghiêm tạng, Phật hiệu Liên Hoa Nhựt Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Nhơn đà la hoa nguyệt, Phật hiệu Pháp Tự Tại Trí Huệ Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Luân Tạng, Phật hiệu Ðại Hỷ Thanh Tịnh Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Âm Tạng, Phật hiệu Ðại Lực Thiện Thương Chủ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thanh Tịnh Nguyệt, Phật hiệu Tu Di Quang Trí Huệ Lực.

Trên đó, quá Phật sát vi tr ần số th ế giới, có thế giới tên Vô biên trang nghiêm tướng, Phật hiệu Phương Tiện Nguyện Tịnh Nguyệt Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu hoa âm, Phật hiệu Pháp Hải Ðại Nguyện Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Nhứt thiết bửu trang nghiêm, Phật hiệu Công Ðức Bửu Quang Minh Tướng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Kiên cố địa, Phật hiệu Mỹ Âm Tối Thắng Thiên.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Quang thiện hóa, Phật hiệu Ðại Tinh Tấn Tịch Tịnh Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thiện thủ hộ trang nghiêm hạnh, Phật hiệu Kiến Giả Sanh Hoan Hỷ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chiên Ðàn Bửu Hoa Tạng, Phật hiệu Thậm Thâm Bất Khả Ðộng Trí Huệ Quang Biến Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hiện chủng chủng sắc tướng hải, Phật hiệu Phổ Phóng Bất Tư Nghị Thắng Nghĩa Vương Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hóa hiện thập phương đại quang minh, Phật hiệu Thắng Công Ðức Oai Quang Vô Giữ Ðẳng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tu Di Vân Tràng, Phật hiệu Cực Tịnh Quang Minh Nhãn.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Liên Hoa biến chiếu, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Giải Thoát Tinh Tấn Nhựt.

Chư Phật tử! Vòng qua phía hữu của biển Ðế thanh bửu trang nghiêm hương thủy nà giáp biển Kim cang luân trang nghiêm để hương thủy, có thế giới chủng tên Diệu gián thố, dùng âm thinh do nhơn đà la võng trí Phổ Hiền sanh ra làm thể. Trong đây, phương dưới hết có thế giới tên Liên hoa võng, trạ ng như hình núi Tu Di, nương biển Chúng diệu hoa sơn tràng mà trụ, mây Phật cảnh giới ma ni vương đế võng giăng che, một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Pháp Thân Phổ Giác Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô tận nhựt quang minh, Phật hiệu Tối Thắng Ðại Giác Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Phóng diệu quang minh, Phật hiệu Ðại Phước Vân Vô Tận Lực.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thọ hoa tràng, Phật hiệu Vô Biên Trí Pháp Giới Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chơn châu cái, Phật hiệu Ba La Mật Sư Tửu Tần Thân.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Biên Âm, Phật hiệu Nhứt Thiết Trí Diệu Giác Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Kiến Thọ Phong, Phật hiệu Phổ Hiện Chúng Sanh Tiền.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Sư Tử Ðế Võng quang, Phật Vô Cấu Nhựt Kim Sắc Quang Diệm Vân.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng bửu gián thế, Phật hiệu Ðế Tràng Tối Thắng Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô cấu quang minh địa, Phật hiệu Nhứt Thiết Lực Thanh Tịnh Nguyệt.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hằng xuất thán Phật công đức âm, Phật hiệu Như Hư Không Phổ Giác Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Cao Diệm Tạng, Phật hiệu Hóa Hiện Thập Phương Ðại Vân Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Quang nghiêm đạo tràng, Phật hiệu Vô Ðẳng Trí Biến Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Xuất sanh nhứt thiết bửu trang nghiêm, Phật hiệu Quảng Ðộ Chúng Sanh Thần Thông Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi tr ần số thế giới, có thế giới tên Quang nghiêm diệu cung điện, Phật hiệu Nhứt Thiết Nghĩa Thành Quảng Ðại Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ly trần tịch tịnh, Phật hiệu Bất Ðường Hiện.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ma ni hoa tràng, Phật hiệu Duyệt Ý Kiết Tường Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế gi ới, có thế giới tên Ph ổ Vân Tạng, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Tối Thắng Giác Thần Thông Vương.

Chư Phật tử! Vòng qua phía hữu của biển Kim Cang Luân Trang Nghiêm để hương thủy này giáp bi ển Liên Hoa nhơn đà la võng hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ hiện thập phương ảnh, y liên hoa ma ni trang nghiêm mà trụ, dùng Phật trí quang âm thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên chúng sanh hải bửu quang minh, hình như tạng chơn châu, nương biển ma ni anh lạc mà trụ, mây thủy quang minh ma ni giăng che, một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Bất Tư Nghị Công Ðức Biến Chiếu Nguyệt.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu hương luân, Phật hiệu Vô Lượng Lực Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Quang Luân, Phật hiệu Pháp Giới Quang Âm Giác Ngộ Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hống Thinh Ma Ni Tràng, Phật hiệu Liên Hoa Quang Hằng Thùy Diệu Tý.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Cực Kiên Cố Luân, Phật hiệu Bất Thối Chuyển Công Ðức Hải Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng hạnh Quang Trang Nghiêm, Phật hiệu Nhứt Thiết Trí Phổ Thắng Tôn.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Sư Tử Tòa Biến Chiếu, Phật hiệu Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Giác Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Diệm Trang Nghiêm, Phật hiệu Nhứt Thiết Pháp Thanh Tịnh Trí.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Lượng Ðăng, Phật hiệu Vô Ưu Tướng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thường Văn Phật Âm, Phật hiệu Tự Nhiên Thắng Oai Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thanh Tịnh Biến Hóa, Phật hiệu Kim Liên Hoa Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Nhập Thập Phương, Phật hiệu Quán Pháp Giới Tần Thân Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Xí Nhiên Diệm, Phật hiệu Quang Diệm Thọ Khẩn Na La Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hương Quang Biến Chiếu, Phật hiệu Hương Ðăng Thiện Hóa Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Lượng Hoa Tụ Luân, Phật hiệu Phổ Hiện Phật Công Ðức.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng diệu phổ thanh tịnh, Phật hiệu Nhứt Thiết Pháp Bình Ðẳng Thần Thông Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Kim Quang Hải, Phật hiệu Thập Phương Tự Tại Ðại Biến Hóa.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chơn Châu Hoa Tạng, Phật hiệu Pháp Giới Bửu Quang Minh Bất Khả Tư Nghị Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ðế Thích Tu Di Sư Tử Tòa, Phật hiệu Thắng Lực Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Biên Bửu Phổ Chi ếu, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Biến Chiếu Thế Gian Tối Thắng Âm.

Chư Phật tử! Vòng qua phía hữu của biển Liên hoa nhơn đà la võng hương thủy này giáp biển Tích tập bửu hương tạng hương thủy, có thế giới chủng tên Oai đức trang nghiêm, dùng Phật pháp luân âm thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên Chủng chủng xuất sanh, hình như kim cang, y tràng chủng chủng kim cang sơn mà trụ, mây kim cang bửu quang giăng che, một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Liên Hoa Nhãn.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hỷ kiến âm, Phật hiệu Sanh Hỷ Lạc.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu trang nghiêm tràng, Phật hiệu Nhứt Thiết Trí.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ða La Hoa Phổ Chiếu, Phật hiệu Vô Cấu Tịch Diệu Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Biến hóa quang, Phật hiệu Thanh Tịnh Không Trí Huệ Nguyệt.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng diệu gián thố, Phật hiệu Khai Thị Phước Ðức Hải Mật Vân Tướng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Trang nghiêm cụ diệu âm thinh, Phật hiệu Hoan Hỷ Vân.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Liên hoa trì, Phật hiệu Danh Xưng Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu trang nghiêm, Phật hiệu Tần Thân Quán Sát Nhãn.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tịnh diệu hoa, Phật hiệu Vô Tận Kim Cang Trí.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Liên Hoa Trang Nghiêm Thành, Phật hiệu Nhựt Tạng Nhãn Phổ Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Lượng Thọ Phong, Phật hiệu Nhứt Thiết Pháp Lôi Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Nhựt quang minh, Phật hiệu Khai Thị Vô Lượng Trí.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Y Chỉ Liên Hoa Diệp, Phật hiệu Nhứt Thiết Phước Ðức Sơn.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Phong phổ trì, Phật hiệu Nhựt Diệu Căn.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Quang Minh hiển hiện, Phật hiệu Thân Quang Phổ Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hương Lôi âm kim cang bửu phổ chiếu, Phật hiệu Tối Thắng Hoa Khai Phu Tướng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ðế Võng Trang Nghiêm, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Thị Hiện Vô Úy Vân.

Chư Phật tử! Vòng qua phía hữu của biển Tích tập bửu hương tạng hương thủy này giáp biển Bửu trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ vô cấu, dùng Phật sát thần biến âm thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên Tịnh diệu bình thản, hình như bửu thân, nương biển bửu quang luân mà trụ, mây chiên đàn ma ni chơn châu giăng che, một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Nan Tòi Phục Vô Ðẳng Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Xí nhiên diệu trang nghiêm, Phật hiệu Liên Hoa Huệ Thần Thông Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi tr ần s ố thế gi ới, có thế giới tên Vi diệu tướng luân tràng, Phật hiệu Thập Phương Ðại Danh Xưng Vô Tận Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệm tạng ma ni diệu trang nghiêm, Phật hiệu Ðại Trí Huệ Kiến Văn Giai Hoan Hỷ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Hoa Trang Nghiêm, Phật hiệu Vô Lượng Lực Tối Thắng Trí.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Xuất sanh tịnh vi trần, Phật hiệu Siêu Thắng Phạm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Quang Minh biến hóa hương, Phật hiệu Hương Tượng Kim Cang Ðại Lực Thế.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Quang minh triền, Phật hiệu Nghĩa Thành Thiện Danh Xưng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu anh lạc hải, Phật hiệu Vô Tỉ Quang Biến Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu hoa đăng tràng, Phật hiệu Cứu Cánh Công Ðức Vô Ngại Huệ Ðăng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thiện Xảo Trang Nghiêm, Phật hiệu Huệ Nhựt Ba La Mật.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chiên Ðàn Hoa Phổ Quang Minh, Phật hiệu Vô Biên Huệ Pháp Giới Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ðế Võng Tràng, Phật hiệu Ðăng Quang Hoánh Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tịnh Hoa Luân, Phật hiệu Pháp Giới Nhựt Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ðại Oai Diệu, Phật hiệu Vô Biên Công Ðức Hải Pháp Luân Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ðồng an trụ bửu liên hoa trì, Phật hiệu Khai Thị Nhập Bất Khả Tư Nghị Trí.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bình Thân Ðịa, Phật hiệu Công Ðức Bửu Quang Minh Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hương Ma Ni Tụ, Phật hiệu Vô Tận Phước Ðức Hải Diệu Trang Nghiêm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vi Diệu Quang Minh, Phật hiệu Vô Ðẳng Lực Phổ Biến Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần s ố thế giới, có thế giới tên Th ập phương phổ kiên cố quang minh chiếu diệu, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Phổ Nhãn Ðại Minh Ðăng.

Chư Phật tử! Vòng qua phía hữu của biển Bửu Trang Nghiêm Hương Thủy này, giáp biển Kim Cang Bửu Tụ Hương Thủy, có thế giới chủng tên Pháp giới hành, dùng Bồ Tát phương tiện âm thinh làm thể. Trong đây, phươ ng dưới hết, có thế giới tên Tịnh quang chi ếu diệu, hình như xâu chuỗi, nương biển Bửu sắc châu anh mà trụ, mây Bồ Tát Châu kế quang minh ma ni giăng che, một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Tối Thắng Công Ðức Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Cái, Phật hiệu Pháp Tự Tại Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Trang Nghiêm Sư Tử Tòa, Phật hiệu Ðại Long Uyên.

Trên đó, quá Phậ t sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Xuất Hiện Kim Cang Tòa, Phật hiệu Thăng Sư Tử Tòa Liên Hoa Ðài.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Liên hoa thắng Âm, Phật hiệu Trí Quang Phổ Khai Ngộ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thiện quán tập, Phật hiệu Trì Ðịa Diệu Quang Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hỉ Lạc Âm, Phật hiệu Pháp Ðăng Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ma ni tạng Nhơn đà la võng, Phật hiệu Bất Không Kiến.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng diệu địa tạng, Phật hiệu Diệm Thân Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Kim Quang Luân, Phật hiệu Tịnh Trị Chúng Sanh Hạnh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tu điều phục sơn trang nghiêm, Phật hiệu Nhứt Thiết Công Ðức Vân Phổ Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng thọ hình, Phật hiệu Bửu Hoa Tướng Tịnh Nguyệt Giác.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Bố Úy, Phật hiệu Tối Thăng Kim Quang Cự.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ðại danh xưng long vương tràng, Phật hiệu Quán Ðẳng Nhứt Thiết Pháp.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thị hiện ma ni sắc, Phật hiệu Biến Hóa Nhựt.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Quang diệm đăng trang nghiêm, Phật hiệu Bửu Cái Quang Biến Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hương Quang Vân, Phật hiệu Tư Duy Huệ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Oán Thù, Phật hiệu Tinh Tấn Thắng Huệ Hải.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Trang nghiêm cụ quang minh tràng, Phật hiệu Phổ Hiện Duyệt Y Liên Hoa Tự Tại Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi tr ần số thế giới, có thế giới tên Hào tướng trang nghiêm, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật Thanh Tịnh Nhãn.

Chư Phật tử ! Vòng qua phía hữu của biển Kim cang bửu điệp hương thủy, có thế giới chủng tên Ðăng diệm quang minh, dùng phổ thị bình đẳng pháp luân âm thinh làm thể. Trong đó, phương dưới hết, có thế giới tên Bửu nguyệt quang diệm luân, hình như đồ trang nghiêm, y biển Bửu trang nghiêm hoa mà trụ, mây lưu ly sắc sư tử tòa giăng che, một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Nhựt Nguyệt Tự Tại Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tu Di Bửu Quang, Phật hiệu Vô Tận Pháp Bửu Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng diệu quang minh tràng, Phật hiệu Ðại Hoa Tụ.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ma ni Quang minh hoa, Phật Nhơn Trung Tối Tự Tại.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Âm, Phật hiệu Nhứt Thiết Trí Biến Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ðại Thọ Khẩn Na La Âm, Phật hiệu Vô Lượng Phước Ðức Tự Tại Long.

Trên đó, quá Phậ t sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Biên Tịnh Quang Minh, Phật hiệu Công Ðức Bửu Hoa Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tối Thắng Âm, Phật Nhứt Thiết Trí Trang Nghiêm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng bửu gián sức, Phật hiệu Bửu Diệm Tu Di Sơn.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thanh tịnh tu di Âm, Phật hiệu Xuất Hiện Nhứt Thiết Hạnh Quang Minh.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Sư Tử Hoa Võng, Phật hiệu Bửu Diệm Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Kim cang diệu hoa đăng, Phật hiệu Nhứt Thiết Ðại Nguyện Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số th ế giới, có thế giới tên Nhứt Thiết pháp quang minh địa, Phật hiệu Nhứt Thiết Pháp Quảng Ðại Chơn Thật Nghĩa.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chơn châu mạt bình thản trang nghiêm, Phật hiệu Thắng Huệ Quang Minh Võng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Lưu Ly Hoa, Phật hiệu Bửu Tích Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Vô Lượng Diệu Quang Luân, Phật hiệu Ðại Oai Lực Trí Hải Tạng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Minh kiến thập phương, Phật hiệu Tịnh Tu Nhứt Thiết Công Ðức Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Khả ái nhạo phạm âm, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Phổ Chiếu Pháp Giới Vô Ngại Quang.

Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Phương đông của biển Ly cấu di ệm tạng hương thủy giáp biển Biến hóa vi diệu thân hương thủy, có thế giới chủng tên Thiện Bố Sai Biệt Phương.

Kế đó là biển Kim cang nhãn tràng hương thủy, có thế giới chủng tên Trang Nghiêm Pháp Giới Kiều.

Kế đó là biển Chủng chủng liên hoa diệu trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa.

Kế đó là biển Vô gián Bửu Vương Luân, có thế giới chủng tên Bửu Liên Hoa Hành Mật Vân.

Kế đó là biển Diệu hương diệu phổ trang nghiêm, có thế giới chủng tên Tỳ Lô Giá Na Biến Hóa Hạnh.

Kế đó là biển Bửu Mật Diệm Phủ Tràng Hương Thủy, có thế giới chủng tên Chư Phật Hộ Niệm Cảnh Giới.

Kế đó là biển Nhứt thiết sắc xí nhiên quang, có thế giới chủng tên Tối Thắng Quang Biến Chiếu.

Kế đó là biển Nhứt thiết trang nghiêm cụ cảnh giới, có thế giới chủng tên Bửu Diệm Ðăng.

Có bất khả thuyết Phật sát vi trần số biển hương thủy như vậy.

Biển hương thủy gần Luân vi sơn nhứt tên Pha Lê Ðịa, có thế giới chủng tên Thườ ng phóng quang minh, dùng thanh tịnh kiếp âm thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên Khả ái nhạo tịnh quang tràng, một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ.

Trên đó, quá mười Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Kim cang tràng, có thế giới tên Hương trang nghiêm tràng, mười Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Vô Chướng Ngại Pháp Giới Ðăng.

Trên đó, quá ba Phật sát vi trần số thế giới, ngang với Ta Bà thế giới, có thế giới tên Phóng Quang Tạng, Phật hiệu Biến Pháp Giới Vô Chướng Ngại Huệ Minh.

Trên đó, quá bảy Phật sát vi trần số thế giới, phương trên nhứt của thế giới chủng này, có thế giới tên Tối Thắng Thân Hương, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Giác Phần Hoa.

Chư Phật t ử! Ngoài biển Vô tận quang minh luân hương thủy, đến biển Cụ túc diệu quang hương thủy, có thế giới chủng tên Biến Vô Cấu.

Kế đó là biển Quang diệu cái hương thủy có thế giới chủng tên Vô Biên Phổ Trang Nghiêm.

Kế đó là biển Diệu bửu trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Hương Ma Ni Quỷ Ðộ Hình.

Kế đó là biển Xuất Phật âm thinh hương thủy, có thế giới chủng tên Thiện Kiến Lập Trang Nghiêm.

Kế đó là biển Hương tràng tu di tạng hương thủy, có thế giới chủng tên Quang Minh Biến Mãn.

Kế đó là biển Chiên đàn diệu quang minh hương thủy, có thế giới chủng tên Bửu Diệm Luân.

Kế đó là biển Phong lực trì hương thủy, có thế giới chủng tên Bửu Diệm Vân Tràng.

Kế đó là biển Ðế Thích Thân Trang Nghiêm Hương Thủy, có thế giới chủng tên Chơn châu Tạng.

Kế đó là biển Bình Thân Nghiêm Tịnh Hương Thủy, có thế giới chủng tên là Tỳ Lưu Ly Mạt Chủng Chủng Trang Nghiêm.

Có bất khả thuyết Phật sát vi trần s ố bi ển hương thủy như vậy. Gần Luân vi sơn nhứt, là biển Diệu thọ hoa hương th ủy, có thế giới chủng tên Xuất Sanh Chư Phương Quảng Ðại Sát, dùng Phật tồi phục ma âm thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên Diệm Cự Tràng, Phật hiệu Thế Gian Công Ðức Hải.

Trên đó, quá mười Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Kim cang tràng, có thế giới tên Xuất Sanh Bửu, Phật hiệu Sư Tử Lực Bửu Vân.

Trên đó, quá ba Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Y Phục Trạng, Phật hiệu Nhứt Thiết Trí Hải Vương.

Trên đó, quá bảy Phật sát vi trần số thế giới, phương trên nhứt của thế giới chủng này, có thế giới tên Bửu Anh Lạc Sư Tử Quang Minh, Phật hiệu Thiện Biến Hóa Liên Hoa Tràng.

Chư Phật tử! Ngoài biển Kim cang diệm quang minh hương thủy, đến biển Nhứt thiết trang nghiêm cụ oanh sức tràng, có thế giới chủng tên Thanh tịnh hạnh trang nghiêm.

Kế đó là biển Bửu hoa quang diệu hương thủy, có thế giới chủng tên Công Ðức Tướng Trang Nghiêm.

Kế đó là biển Liên Hoa Khai Phu Hương Thủy, có thế giới chủng tên Bồ Tát Ma Ni Quan Trang Nghiêm.

Kế đó là biển Diệu bửu y phục hương thủy, có thế giới chủng tên Tịnh Châu Luân.

Kế đó là biển Khả ái hoa biến chiếu hương thủy, có thế giới chủng tên Bá quang vân chiếu diệu.

Kế đó là biển Biến hư không đại quang minh hương thủy, có thế giới chủng tên Bửu Quang Phổ Chiếu.

Kế đó là biển Diệu hoa trang nghiêm tràng hương thủy, có thế giới chủng tên Kim Nguyệt Nhãn Anh Lạc.

Kế đó là biển Chơn châu Hương hải tạng hương thủy, có thế giới chủng tên Phật Quang Minh.

Kế đó là biển Bửu luân quang minh hương thủy, có thế giới chủng tên Thiện Hóa Hiện Phật Cảnh Giới Quang Minh.

Có bất khả thuyết Phật sát vi trần số hươ ng thủy hải như vậy. Gần Luân vi sơn nhứt, là biển Vô biên luân trang nghiêm để hương thủy, có thế gi ới chủng tên Vô Lượng Phương Sai Biệt, dùng những loại ngôn thuyết âm thinh của tất cả quốc độ làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên Kim cang hoa cái, Phật hiệu Vô Tận Tướng Quang Minh Phổ Môn Âm.

Trên đó, quá mười Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Kim cang tràng, có thế giới tên Xuất sanh Bửu y tràng, Phật hiệu Phước Ðức Vân Ðại Oai Thế.

Trên đó, quá ba Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Chúng bửu cụ diệu trang nghiêm, Phật hiệu Thắng Huệ Hải.

Trên đó, quá bảy Phật sát vi trần số thế giới, phươ ng trên nhứt của thế giới chủng này, có thế giới tên Nhựt Quang Minh y phục tràng, Phật hiệu Trí Nhựt Liên Hoa Vân.

Chư Phật tử! Ngoài bi ển Ðế thanh bửu trang nghiêm hương thủy, đến biển A tu la cung điện hương thủy, có thế giới chủng tên Hương thủy quang sở trì.

Kế đó là biển Bửu sư tử trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Biến Thị Thập Phương Nhứt Thiết Bửu.

Kế đó là biển Cung điện sắc quang minh vân hương thủy, có thế giới chủng tên Bửu Luân Diệu Trang Nghiêm.

Kế đó là biển Xuất đại liên hoa hương thủy, có thế giới chủng tên Diệu Trang Nghiêm Biến Chiếu Pháp Giới.

Kế đó là biển Ðăng diệm diệu nhãn hương thủy, có thế giới chủng tên Biến Quán Sát Thập Phương Biến Hóa.

Kế đó là biển Bất Tư Nghì trang nghiêm luân hương thủy, có thế giới chủng tên Thập Phương Quang Minh Phổ Danh Xưng.

Kế đó là biển Bửu Tích Trang Nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Ðăng Quang Chiếu Diệu.

Kế đó là biển Thanh tịnh bửu quang minh hương thủy, có thế giới chủng tên Tu Di Vô Năng Vi Ngại Phong.

Kế đó là biển Bửu Y lan thuẩn hương thủy, có thế giới chủng tên Như Lai Thân Quang Minh.

Có bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải như vậy.

Gần Luân Vi Sơn nhứt, là biển Thọ trang nghiêm tràng hương thủy, có thế giới chủng tên An Trụ Ðế Võng, dùng Bồ Tát trí địa âm thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên Diệu Kim Sắc, Phật hiệu Hương Diệm Thắng Oai Quang.

Trên đó, quá mười Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên Ma Ni Thọ Hoa, Phật hiệu Vô Ngại Phổ Hiện.

Trên đó, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Tỳ Lưu Ly Diệu Trang Nghiêm, Phật hiệu Pháp Tự Tại Kiên Cố Huệ.

Phương trên nhứt của thế giới chủng này, có thế giới tên Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm, Phật hiệu Liên Hoa Khai Phu Quang Minh Vương.

Chư Phật tử ! Ngoài biển Kim cang luân trang nghiêm để hương thủy, đến biển Hóa hiện liên hoa xứ hương thủy, có thế giới chủng tên Quốc Ðộ Bình Chánh.

Kế đó là biển Ma Ni Quang Hương Thủy, có thế giới chủng tên Biến Pháp Giới Vô Mê Hoặc.

Kế đó là biển Chúng diệu hương nhựt ma ni hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ Hiện Thập Phương.

Kế đó là biển Hằng nạp bửu lưu hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ Hành Phật Ngôn Âm.

Kế đó là biển Vô biên thâm diệu âm hương thủy, có thế giới chủng tên Vô Biên Phương Sai Biệt.

Kế đó là biển Kiên thiệt tích tụ hương thủy, có thế giới chủng tên Vô Lượng Xứ Sai Biệt.

Kế đó là biển Thanh tịnh phạm âm hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ Thanh Tịnh Trang Nghiêm.

Kế đó là biển Chiên đàn lan thuẩn âm thinh tạng hương thủy, có thế giới chủng tên Hoánh Xuất Tràng.

Kế đó là Diệu hương bửu vương quang trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ Hiện Quang Minh Lực.

Chư Phật tử! Ngoài biển Liên Hoa nhơn đà la võng, đến biển Ngân liên hoa diệu trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ Biến Hành.

Kế đó là biển Tỳ lưu ly trúc mật diệm vân, có thế giới chủng tên Phổ Xuất thập phương âm.

Kế đó là biển Thập phương quang diệm tụ hương thủy, có thế giới chủng tên Hằng xuất biến hóa phân bố thập phương.

Kế đó là biển Xuất hiện chơn kim ma ni tràng hương thủy, có thế giới chủng tên Kim cang tràng tướng.

Kế đó là biển Bình đẳng đại trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Pháp Giới Dũng Mãnh triền.

Kế đó là biển Bửu hoa tòng vô tận quang hương thủy, có thế giới chủng tên Vô Biên Tịnh Quang Minh.

Kế đó là biển Diệu Kim Tràng hương thủy, có thế giới chủng tên Diễn Thuyết Vi Mật Xứ.

Kế đó là biển Quang ảnh biến chiếu hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ Trang Nghiêm.

Kế đó là biển Tịch âm hương thủy, có thế giới chủng tên Hiện Tiền Thùy Bố.

Có bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải như vậy. Gần Luân vi sơn nhứt, là biển Mật diệm Vân tràng hương thủy, có thế giới chủng tên Nhứt Thiết Quang Trang Nghiêm, dùng Như Lai đạo tràng chúng hội âm thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên Tịnh nhãn trang nghiêm, Phật hiệu Kim Cang Nguyệt Biến Chiếu Thập Phương.

Trên đó, quá mười Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Kim cang tràng, có thế giới tên Liên hoa đức, Phật hiệu Ðại Tinh Tấn Thiện Giác Huệ.

Trên đó, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Kim cang mật trang nghiêm, Phật hiệu Ta La Vương Tràng.

Trên đó, quá bảy Phật sát vi trần số thế giới, phương trên nhứt của thế giới chủng này, có thế giới tên

Tịnh hải trang nghiêm, Phật hiệu Oai Ðức Tuyệt Luân Vô năng Chế Phục.

Chư Phật tử! Ngoài biể n Tích Tập Bửu H ương Tạng h ương thủy, đến biển Bửu quang minh biến chiếu hương thủy, có thế giới chủng tên Vô Cấu Xưng Trang Nghiêm.

Kế đó là biển Cát tường ốc biến chiếu hương thủy, có thế giới tên Vô Ngại quang Phổ trang nghiêm.

Kế đó là biển Chiển đàn thọ hoa hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ Hiện Thập Phương Triền.

Kế đó là biển Xuất sanh diệu sắc bửu hương thủy, có thế giới chủng tên Thắng Tràng Châu Biến Hành.

Kế đó là bi ển Tâm vương ma ni tràng nghiêm sức hương thủy, có thế giới chủng tên Thị hiện vô ngại Phật quang minh.

Kế đó là biển Chơn châu luân phổ trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Chư Phật Nguyện Sở Lưu.

Có bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới hải như vậy. Gần Luân Vi Sơn nhứt, là bi ển Diêm phù đàn bửu tạng luân hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ Âm Tràng, dùng nhập nhứt thiết trí môn âm thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên Hoa Nhụy Diệm, Phật hiệu Tinh Tấn Thí.

Trên đó, quá mười Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giớ i Kim cang tràng, có thế giới tên Liên hoa quang minh tràng, Phật hiệu Nhứt Thiết Công Ðức Tối Thắng Tâm Vương.

Trên đó, quá ba Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Thập lực trang nghiêm, Phật hiệu Thiện Xuất Hiện Vô Lượng Công Ðức Vương.

Phương trên nhứt của thế giới chủng này, có thế giới tên Ma ni hương sơn tràng, Phật hiệu Quảng Ðại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi.

Chư Phật tử ! Ngoài biển Bửu Trang nghiêm hương thủy, đến biển Trì Tu Di Quang Minh Tạng hương thủy, có thế giới chủng tên Xuất sanh Quảng đại vân.

Kế đó là biển Trang Nghiêm đại oai lực cảnh giới hương thủy, có thế giới chủng tên Vô Ngại Tịnh Trang Nghiêm.

Kế đó là biển Mật bố bửu liên hoa hương thủy, có thế giới chủng tên Tối Thắng Ðăng Trang Nghiêm.

Kế đó là biển Y chỉ bửu trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Nhựt Quang Minh Võng Tạng.

Kế đó là biển Chúng Ða Nghiêm Tịnh hương thủy, có thế giới chủng tên Bửu Hoa Y Xứ.

Kế đó là biển Cực thông huệ hành hương thủy, có thế giới chủng tên Tối Thắng Hình Trang Nghiêm.

Kế đó là biển Trì diệu ma ni phong hương thủy, có thế giới chủng Phổ Tịnh Hư Không Tạng.

Kế đó là biển Ðại quảng biến chiếu hương thủy, có thế giới chủng tên Ðế Thanh Cự Quang Minh.

Kế đó là biển Khả ái ma ni châu biến chiếu hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ Hống Thinh.

Có bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải như vậy.

Gần Luân Vi Sơn nhứt, là biển Xuất Ðế Thanh Bửu hương thủy, có thế giới chủng tên Châu Biến Vô sai biệt, dùng Bồ Tát Chấn Hống Âm Thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết có thế giới tên Diệu Thắng Tạng, Phật hiệu Tối Thắng Công Ðức Huệ.

Trên đó, quá mười Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên Trang Nghiêm Tướng, Phật hiệu Siêu Thắng Ðại Quang Minh.

Trên đó, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Lưu Ly Luân Phổ Trang Nghiêm, Phật hiệu Tu Di Ðăng.

Phươ ng trên nhứt của thế giới chủng này, có thế giới tên Hoa Tràng Hải, Phật hiệu Vô Tận Biến Hóa Diệu Huệ Vân.

Chư Phật tử! Ngoài biên Kim cang Bửu Tự hương thủy, đến biển Sùng Ðức Bửu Tê Nghê hương thủy, có thế giới chủng tên Thấu Xuất Bửu Tràng.

Kế đó là biển Bửu Tràng Trang Nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Hiện Nhứt Thiết Quang Minh.

Kế đó là biển Diệu Bửu Vân Hương Thủy, có thế giới chủng tên Bửu Trang Nghiêm Quang Minh Biến Chiếu.

Kế đó là biển Bửu thọ hoa trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Diệu Hoa Gián Sức.

Kế đó là biển Diệu hoa y trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Quang Minh Hải.

Kế đó là biển Bửu thọ phong hương thủy, có thế giới chủng tên Bửu Diệm Vân.

Kế đó là biển Thị hiện quang minh hương thủy, có thế giới chủng tên Nhập Kim Cang Vô Sở Ngại.

Kế đó là biển Liên hoa phổ trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Vô Biên Ngạn Hải Uyên.

Kế đó là biển Diệu bửu trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ Thị Hiện Quốc Ðộ Tạng.

Có bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải như vậy.

Gần Luân Vi Sơn nhứt, là biển B ất Khả Hoại Hương Th ủy, có thế giới chủng tên Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng, dùng Phật lực sở xuất âm thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế giới tên Tối Diệu Hương, Phật hiệu Hóa Vô Lượng Trần Số Quang.

Trên đó, quá mười Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên Bất Tư Nghị Sai Biệt Trang Nghiêm Môn, Phật hiệu Vô Lượng Trí.

Trên đó, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Thập Phương Quang Minh Diệu Hoa Tạng, Phật hiệu

Sư Tử Nhãn Quang Diệm Vân.

Phương trên hết, có thế giới tên Hải Âm Thinh, Phật hiệu Thủy Thiên Quang Diệm Môn.

Chư Phật tử! Ngoài bi ển Thiên Thành Bửu Diệu Hương Th ủy, đến biển Diệm luân hích tích Quang hương thủy, có thế giới chủng tên Bất khả thuyết chủng chủng trang nghiêm.

Kế đó là biển Bửu trần lộ hương thủy, có thế giới chủng tên Phổ Nhập Vô Lượng Triền.

Kế đó là biển Cụ Nhứt thiết trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Bửu Quang Biến Chiếu.

Kế đó là biển Bố chúng bửu võng hương thủy, có thế giới chủng tên An Bố Thâm Mật.

Kế đó là biển Diệu bửu trang nghiêm tràng hương thủy, có thế giới chủng tên Thế Giới Hải Minh Liễu Âm.

Kế đó là biển Nhựt Cung Thanh Tịnh Ảnh Hương Thủy, có thế giới chủng tên Biến Nhập Nhơn Ðà La Võng.

Kế đó là biển Chủng chủng diệu trang nghiêm hương thủy, có thế giới chủng tên Tịnh Mật Quang Diệm Vân.

Kế đó là biể n Châu biến bửu diệm đăng hương thủy, có thế giới chủng tên Tùy Phật Bổn Nguyện chủng chủng hình.

Có bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải như vậy.

Gần Luân Vi Sơn nhứt, là biển Tích tập anh lạc y hương thủy, có thế giới chủng tên Hóa Hiện Diệu Y, dùng tam thế chư Phật âm thinh làm thể.

Trong đây, phươ ng dưới hết, có thế giới tên Phát sanh Hoan Hỉ, y biển Nhơn đà la hoa tạng hương thủy mà trụ, một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Kiên Ngộ Trí.

Trên đó, quá mười Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên Bửu Võng trang nghiêm, mười Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Vô Lượng Hoan Hỷ Quang.

Trên đó, quá ba Phật sát vi trần số thế giới, ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên Bửu liên hoa sư tử tòa, mười ba Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Tối Thanh Tịnh Bất Không Văn.

Trên đó, quá bảy Phật sát vi trần số thế giới, phương trên nhứt của thế giới chủng này, có thế giới tên Bửu Sắc Long Quang Minh, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Biến Pháp Giới Phổ Chiếu Minh.

Chư Phật tử! Trong m ười bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải như vậy, có mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới chủng, đều y hiện nhứt thiết Bồ Tát hình ma ni vương tràng trang nghiêm liên hoa mà trụ, đều riêng bửu tế trang nghiêm không gián đoạn, đều riêng phóng bửu sắc quang minh, đều riêng quang minh vân giă ng che, đều riêng trang nghiêm, đều riêng kiếp sai khác, đều riêng Phật xuất hiện, đều riêng diễn pháp hải, đều riêng chúng sanh khắp đầy dẫy, đều riêng vào đến khắp mười phương, đều riêng sự gia trì của thần lực chư Phật. Trong mỗi thế giới chủng này, tất cả thế giới đều y các loại trang nghiêm mà trụ, liên tiếp lẫn nhau thành thế giới võng, kiến lập nhiều loại sai khác khắp cùng nơi Hoa Tạng Trang Nghiêm Thế Giới Hải.

Lúc đó, Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai lực của Phật, mà nói kệ rằng:

Hoa Tạng thế giới hải

Pháp giới đồng không khác

Trang nghiêm rất thanh tịnh

An trụ nơi hư không.

Trong thế giới hải này

Sát chủng khó nghĩ bàn

Mỗi mỗi đều tự tại

Ðều riêng không tạp loạn.

Biển Hoa Tạng Thế Giới

Sát chủng khéo an bày

Hình khác, trang nghiêm khác

Các loại tướng không đồng.

Chư Phật biến hóa âm

Nhiều loại làm thể đó

Tùy nghiệp lực mà thấy

Sát chủng nghiêm sức đẹp.

Hình Tu Di, thành, lưới,

Nước xoáy, hình tròn, vuông

Hoa sen nở rộng lớn

Cõi cõi bao quanh nhau.

Hình sơn tràng, lâu các

Hình kim cang xây vòng

Những sát chủng quảng đại

Bất tư nghì như vậy.

Ðại hải, lửa chơn châu

Quang võng bất tư nghì

Những sát chủng như vậy

Ðều trụ nơi liên hoa.

mỗi mỗi những sát chủng

Quang võng bất khả thuyết

Trong quang hiện các cõi

Khắp cả mười phương biển.

Tất cả những sát chủng

Bao nhiêu đồ trang nghiêm

Quốc độ hiện trong đó

Thấy khắp vô cùng tận.

Sát chủng bất tư nghì

Thế giới vô biên tế

Nhiều thứ trang nghiêm đẹp

Ðều do oai lực Phật.

Trong tất cả sát chủng

Thế giới bất tư nghì

Hoặc thành, hoặc hư hoại

Hoặc cõi đã hư hoại

Ví như lá trong rừng

Có mọc cũng có rụng

Trong sát chủng như vậy

Thế giới có thành hoại.

Ví như trong rừng cây

Các thứ quả sai khác

Như vậy y sát chủng

Các loài chúng sanh trụ.

Ví như chủng tử khác

Sanh quả đều sai khác

Vì nghiệp lực sai khác

Cõi chúng sanh không đồng.

Ví như tâm vương bửu

Tùy tâm thấy màu sắc

Vì tâm chúng sanh tịnh

Ðược thấy cõi thanh tịnh.

Ví như đại long vương

Nổi mây khắp hư không

Như vậy Phật nguyện lực

Xuất sanh các quốc độ.

Như thuật sĩ ảo thuật

Hiển được các đồ vật

Vì nghiệp lực chúng sanh

Quốc độ bất tư nghì.

Ví như những tượng màu

Của họa sĩ sáng tác

Như vậy tất cả cõi

Tâm họa sĩ làm thành.

Thân chúng sanh khác nhau

Tùy tâm phân biệt khởi

Như vậy các cõi nước

Không gì chẳng do nghiệp.

Ví như thấy chư Phật

Nhiều hình sắc sai khác

Tùy tâm hành chúng sanh

Thấy các cõi cũng khác.

Ngàn đắy của các cõi

Bủa giăng lưới liên hoa

Những tướng trạng không đồng

Trang nghiêm rất thanh tịnh.

Những lưới liên hoa kia

Nơi sát võng an trụ

Bao nhiêu sự trang nghiêm

Các loài chúng sanh ở.

Hoặc có trong cõi nước

Hiểm trở không bình thản

Do chúng sanh phiền não

Thấy trong đó như vậy.

Tạp nhiễm và thanh tịnh

Vô lượng thế giới chủng

Tùy tâm chúng sanh khởi

Bồ Tát lực gia trì

Hoặc có trong cõi nước

Tạp nhiễm và thanh tịnh

Hoặc do nghiệp lực khởi

Bồ Tát chỗ hóa độ.

Có cõi phóng quang minh

Ly cấu bửu làm thành

Các thứ nghiêm sức đẹp

Chư Phật khiến thanh tịnh.

Trong mỗi thế giới chủng

Kiếp thiêu bất tư nghì

Hiện bày đầy hư ác

Nơi đó thường kiên cố.

Do nghiệp lực chúng sanh

Xuất sanh nhiều quốc độ

Nương trụ nơi phong luân

Và nương thủy luân trụ.

Thế giới tự như vậy

Thấy nhiều loại không đồng

Như thiệt không có sanh

Cũng lại không diệt hoại.

Trong mỗi mỗi tâm niệm

Xuất sanh vô lượng cõi

Do oai thần của Phật

Ðều thấy tịnh không nhơ.

Có cõi bùn đất thành

Thể chất rất cứng rắn

Ðen tối không ánh sáng

Kẻ ác nghiệp ở đó.

Có cõi kim cang thành

Tạp nhiễm nhiều lo sợ

Khổ nhiều mà vui ít

Kẻ phước mỏng ở đó.

Có cõi toàn bằng sắt

Hoặc cõi xích đồng thành

Núi đá hiểm đáng sợ

Kẻ tội ác đầy dẫy.

Trong cõi có địa ngục

Chúng sanh khổ khó cứu

Luôn ở trong đen tối

Biển lửa thường thiêu đốt.

Hoặc lại có súc sanh

Biết bao hình xấu xí

Do nơi tự ác nghiệp

Thường thọ các khổ não

Hoặc có cõi Diêm La

Luôn khổ nỗi đói khát

Trèo lên núi lửa to

Chịu những khổ rất nặng.

Hoặc có các quốc độ

Bảy báu hiệp lại thành

Bao nhiêu là cung điện

Do tịnh nghiệp tạo nên.

Các Ngài xem thế gian

Trong đó Trời và Người

Quả tịnh nghiệp thành tựu

Tùy thời hưởng khoái lạc.

Trong mỗi mỗi chơn lông

Ức cõi bất tư nghì

Các thứ tướng trang nghiêm

Chư từng có chật hẹp.

Chúng sanh nghiệp sai khác

Thế giới nhiều vô lượng

Trong đó sanh thủ trước

Thọ khổ vui chẳng đồng.

Có cõi thuần châu báu

Thường phóng vô biên quang

Kim cang diệu liên hoa

Trang nghiêm tịnh vô cấu

Có cõi bằng ánh sáng

Y quang luân an trụ

Kim sắc hương chiên đàn

Diệm vân khắp sáng soi.

Có cõi bằng nguyệt luân

Hương y trải khắp nơi

Nơi trong một liên hoa

Bồ Tát ngồi đầy khắp.

Có cõi bằng châu báu

Hình sắc không bợn nhơ

Ví như lưới Thiên đế

Quang minh thường chiếu sáng.

Có cõi bằng chất hương

Hoặc là hoa Kim cang

Ma ni quang hiện bóng

Nhìn xem rất thanh tịnh.

Hoặc có nan tư cõi

Hoa xoay kết hợp thành

Trong đó đầy Hóa Phật

Bồ Tát khắp sáng rực.

Hoặc có cõi thanh tịnh

Toàn là những cây hoa

Nhánh đẹp che đạo tràng

Mây ma ni giăng khắp.

Có cõi tịnh quang chiếu

Hoa Kim Cang làm thành

Có âm thinh Hóa Phật

Vô biên giăng thành lưới.

Có cõi như Bồ Tát

Mão tốt đẹp ma ni

Hoặc cõi hình bửu tòa

Từ quang minh biến hóa.

Hoặc là mạt chiên đàn

Hoặc là bạch hào quang

Hoặc tiếng trong Phật quang

Mà thành cõi đẹp đó.

Hoặc thấy cõi thanh tịnh

Dùng một quang trang nghiêm

Hoặc thấy nhiều trang nghiêm

Các cõi đều kỳ diệu.

Hoặc dùng mười quốc độ

Vật đẹp để trang sức

Hoặc dùng ngàn quốc độ

Tất cả để trang nghiêm.

Hoặc dùng ức quốc độ

Trang nghiêm nơi một cõi

Những hình tướng chẳng đồng

Ðều như bóng tượng hiện.

Bất khả thuyết quốc độ

Trang nghiêm mơi một cõi

Mỗi vật phóng quang minh

Do nguyện lực của Phật.

Hoặc có những quốc độ

Do nguyện lực thanh tịnh

Trong các vật trang nghiêm

Khắp thấy những sát hải.

Người tu nguyện Phổ Hiền

Cảm thành cõi thanh tịnh

Tam thế cõi trang nghiêm

Trong đây hiện đủ cả.

Phật tử nên quán sát

Sát chủng oai thần lực

Những quốc độ vị lai

Như mộng đều khiến thấy.

Những thế giới mười phương

Những quốc độ quá khứ

AÐều ở trong một cõi

Hiện tượng như huyễn hóa.

Tất cả Phật tam thế

Và quốc độ chư Phật

Ở trong một sát chủng

Ðều xem thấy tất cả.

Thần lực của chư Phật

Trong trần hiện các cõi

Các loại đều thấy rõ

Như bóng không chơn thiệt.

Hoặc có nhiều cõi nước

Hình trạng như biển cả

Hoặc như núi Tu Di

Thế giới bất tư nghì.

Có cõi an trụ tốt

Hình như lưới Thiên Ðế

Hoặc hình như rừng cây

Chư Phật đầy trong đó.

Hoặc hình như bửu luân

Hoặc trạng như liên hoa

Tám góc trang nghiêm đẹp

Mọi nơi đều thanh tịnh

Hoặc như hình bửu tòa

Hoặc có cõi ba góc

Hoặc như Khư lặc ca

Thành quách, thân Phạm Vương.

Hoặc như tóc Thiên chủ

Hoặc như hình bán nguyệt

Hoặc như núi ma ni

Hoặc như hình mặt nhựt.

Hoặc có những thế giới

Hình như hương hải xây

Hoặc làm vòng quang minh

Xưa Phật đã nghiêm tịnh.

Hoặc như hình trục xe

Hoặc hình đàn cúng tế

Hoặc như tướng bạch hào

Nhục Kế, mắt rộng dài.

Có cõi hình Phật thủ

Hoặc như chày Kim cang

Hoặc như hình Diệm sơn

Bồ Tát ở đầy khắp

Hoặc hình như sư tử

Hoặc như hình con ngao

Thể tánh đều sai khác.

Ở trong một sát chủng

Hình các cõi vô tận

Ðều nhờ nguyện lực Phật

Hộ niệm nên an trụ.

Có cõi trụ một kiếp

Có cõi trụ mười kiếp

Nhẫn đến hơn trăm ngàn

Thế giới vi trần số.

Hoặc ở trong một kiếp

Thấy cõi có thành hoại

Hoặc vô lượng vô số

Nhẫn đến bất tư nghì.

Hoặc có cõi có Phật

Hoặc có cõi không Phật

Hoặc có chỉ một Phật

Hoặc có vô lượng Phật.

Cõi nào nếu không Phật

Thời có Phật cõi khác

Biến hóa đến cõi đó

Ðể thị hiện Phật sự:

Từ trời giáng thần xuống

Trụ thai và đản sanh

Hàng ma thành chánh giác

Chuyển vô thượng pháp luân.

Tùy lòng chúng ưa thích

Thị hiện nhiều tướng mạo

Vì họ chuyển pháp luân

Hạp căn tánh của họ.

Trong mỗi mỗi cõi Phật

Một Phật hiện ra đời

Trải qua ngàn ức năm

Diễn thuyết pháp vô thượng.

Chúng chẳng phải pháp khí

Không thấy được chư Phật,

Nếu ai tâm mến thích

Mọi nơi đều thấy Phật.

Trong mỗi mỗi sát độ

Ðều có Phật ra đời

Chư Phật trong các cõi

Ức số bất tư nghì.

Mỗi mỗi Phật trong đây

Hiện vô lượng thần biến

Ðều khắp trong pháp giới

Ðiều phục các chúng sanh.

Có cõi không ánh sáng

Ðen tối nhiều lo sợ

Ðau khổ tợ dao đâm

Kẻ thấy tự đau xót.

Hoặc ánh sáng chư Thiên

Hoặc ánh sáng cung điện

Hoặc ánh sáng nhựt nguyệt

Sát võng khó nghĩ bàn.

Có cõi tự chiếu sáng

Hoặc cây báu chói rực

Chưa từng có khổ não

Do phước lực chúng sanh.

Hoặc có núi chiếu sáng

Hoặc ánh sáng ma ni

Hoặc dùng đèn soi sáng

Ðều do nghiệp lực cả.

Hoặc quang minh của Phật

Trong đó đầy Bồ Tát

Hoặc liên hoa chiếu sáng

Màu rực rỡ rất xinh.

Có cõi bông chiếu sáng

Hoặc dùng hương thủy chiếu

Hương đốt, hương thoa sáng

Ðều do nguyện lực tốt.

Có cõi mây sáng chiếu

Ngọc ma ni chiếu sáng

Hoặc Phật quang sáng soi

Tuyên thuyết tiếng đẹp dạ.

Hoặc châu báu chiếu sáng

Hoặc kim cang sáng chiếu

Tiếng thanh tịnh vang xa

Dứt trừ các sự khổ.

Hoặc có sáng ma ni

Hoặc đồ trang nghiêm sáng

Hoặc ánh sáng đạo tràng

Chiếu sáng khắp chúng hội.

Phật phóng đại quang minh

Hóa Phật đầy trong đó

Quang minh chiếu mọi nơi

Khắp cùng cả pháp giới.

Có cõi rất đáng sợ

Tiếng gào thét kêu khổ

Tiếng rên rỉ não nùng

Ai nghe cũng ghê sợ.

Ðường địa ngục súc sanh

Và đến cõi Diêm La

Thế giới trược ác này

Thường vang tiếng đáng vui

Ðẹp ý thuận chánh pháp

Ðây do tịnh nghiệp được.

Hoặc có những quốc độ

Thường nghe tiếng Ðế Thích

Hoặc nghe tiếng Phạm Thiên

Và tiếng các Thế Chủ.

Hoặc có những quốc độ

Trong mây vang tiếng diệu

Biển báu cây ma ni

Và tiếng nhạc đầy khắp.

Trong viên quang chư Phật

Hóa thinh vô cùng tận

Và Bồ Tát tiếng diệu

Nghe khắp mười phương cõi.

Quốc độ bất tư nghì

Tiếng pháp luân thường chuyển

Nguyện hải vang ra tiếng

Tiếng diệu âm tu hành.

Tam thế tất cả Phật

Xuất sanh các thế giới

Danh hiệu đều đầy đủ

Thinh âm vô cùng tận.

Có cõi thường được nghe

Lực âm của chư Phậ t

Ðịa, độ và vô lượng

Diễn nói những pháp đó.

Sức thệ nguyện Phổ Hiền

Ức cõi diễn diệu âm

Tiếng đó như sấm vang

Trụ kiếp cũng vô tận.

Phật ở cõi thanh tịnh

Thị hiện tiếng tự tại

Trong pháp giới mười phương

Tất cả đều được nghe.

Hết quyển một

-ooOoo-

BỔ KHUYẾT CHƠN NGÔN

Nam mô tam mãn đa một đà nẫ m, a bát ra đế, yết đa chiết, chiết nại di, Án, kê di kê di, đát tháp cát tháp nẫm, mạt ngõa sơn đính, bát ra đế, ô đát ma đát ma, đát tháp cát tháp nẫm, mạt ngõa hồng phấn tá ha (7 lần)

Nam Mô Hoa Tạng Giáo Chủ Tỳ Lô Giá Na Phật (3 lần)

BỔ KHUYẾT TÂM KINH

Ma Ha Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị , xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đõa y Bát nhã bất khả thuyết la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn.

Tam thế chư Phật y Bát nhã bất khả thuyết la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mậ t đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết:

“Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”.

VÃNG SANH QUYẾT ÐINH CHƠN NGÔN

Nam mô A Di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A điều phục rị đô bà tỳ, a điề u phục rị đa, tất đam bà tỳ, a điều phục rị đa, tỳ ca lan đế, a điều phục rị đa tỳ ca lan đa, già điều phục nị già già na do tha, chỉ đa ca lệ thanh tịnh bà ha.

Khể chủ tây phương An Lạc quốc

Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư

Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ

Ngã kim phổ vị tứ ân tam hữu, cập pháp giới chúng sanh cầu ư chư Phật, nhứt thừa vô thượng bồ đề đạo cố, chuyên tâm trì niệm A Di Ðà Phật vạn đức hồng danh kỳ sanh tịnh độ. Duy nguyện Từ Phụ A Di Ðà Phật ai lân nhiếp thọ từ bi gia hộ.

A Di Ðà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di.

Hám mục trừng thanh tứ đại hải,

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa bồ tát chúng diệc vô biên,

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI

ÐẠI TỪ ÐẠI BI TIẾP D”N ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT (niệm 10, 20, 30 câu tùy ý)

Nam mô QUAN THẾ ÂM Bồ Tát (10 lần)

Nam mô ÐẠI THẾ CHÍ Bồ Tát (10 lần)

Nam mô ÐIA TẠNG VƯƠNG Bồ Tát (10 lần)

Nam mô THANH TỊNH ÐẠI HẢI CHÚNG Bồ Tát (10 lần)

HỒI HƯỚNG

Ðệ tử chúng đẳng, hiện thị sanh tử phàm phu tội chướng thâm trọng luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn; kim ngộ tri thức, đắc văn A Di Ðà danh hiệu, bổn nguyện công đức, nhứt tâm xưng niệm cầu nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi bất xả, ai lân nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng, bất thức Phật thân, tướng hảo quang minh, nguyện Phật thị hiện, linh ngã đắc kiến, cập kiến Quan Âm Thế Chí Bồ Tát chúng bỉ thế giới trung, thanh tịnh trang nghiêm, quang minh diệu tướng đẳng, linh ngã liễu liễu đắc kiến A Di Ðà Phật.

Ngã kim trì niệm A Di Ðà.

Tức phát bồ đề quảng đại nguyện

Nguyện ngã định huệ tốc viên minh

Nguyện ngã công đức giai thành tựu

Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm

Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo.

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh

Nhứt thiết ngã kim giai sám hối.

Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời

Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại

Diện kiến ngã Phật A Di Ðà

Tức đắc vãng sanh Cực Lạc sát

Ngã ký vãng sanh Cực Lạc dĩ

Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện

Nhứt thiết viên mãn tận vô dư

Lợi lạc nhứt thiết chúng sanh giới

Ngã Phật chúng hội hàm thanh tịnh

Ngã thời ư thẳng liên hoa sanh

Thân đỗ Như Lai Vô Lượng Quang

Hiện tiền thọ ngã bồ đề ký.

Mong ngã Như Lai thọ ký dĩ

Hóa thân vô số bá cúng dường chi

Tri lực quảng đại biến thập phương

Phổ lợi nhứt thế chúng sanh giới.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi trần phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức

Trang nghiêm Phật tịnh độ

Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả

Tức phát bồ đề tâm

Tận thử nhứt báo thân

Ðồng sanh Cực Lạc quốc.

Tận thử nhứt báo thân

Ðồng sanh An Dưỡng Quốc.

NGUYỆN

Di Ðà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhơn, lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thinh phân minh, diện phụng Di Ðà, dữ chư thánh chúng, thủ chấp hoa đài, tiếp dẫn ư ngã.

Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ Tát đạo, quảng độ chúng sanh đồng thành chủng trí.

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô A Di Ðà Phật Thế Tôn.

Nguyện ngã Tội chưóng tất tiêu diệt (1 lạy)

Nguyện ngã Thiện căn nhựt tăng trưởng (1 lạy)

Nguyện ngã Thân tâm hàm thanh tịnh (1 lạy)

Nguyện ngã Nhứt tâm tảo thành tựu (1 lạy)

Nguyện ngã Tam muội đắc hiện tiền (1 lạy)

Nguyện ngã Tịnh nhơn tốc viên mãn (1 lạy)

Nguyện ngã Liên đài dự tiêu danh (1 lạy)

Nguyện ngã Kiến Phật ma đảnh ký (1 lạy)

Nguyện ngã Dự tri mạng chung thời (1 lạy)

Nguyện ngã Vãng sanh Cực Lạc Quốc (1 lạy)

Nguyện ngã Viên mãn Bồ Tát đạo (1 lạy)

Nguyện ngã Quảng độ chư chúng sanh (1 lạy)

Chí tâm qui mạng đảnh lễ Nam mô Tây phương cực lạc thế giới giáo chủ, thọ quang thể tướng vô lượng vô biên, từ thệ hoằng thâm, tứ thập bát nguyện độ hàm linh, đại từ đại bình đẳng tiếp dẫn đạo sư A Di Ðà Như Lai biến pháp giới Tam bảo (1 lạy)

Tự qui y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 lạy)

Tự qui y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải (1 lạy)

Tự qui y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại(1 lạy)

-ooOoo-