Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm – PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN THỨ BỐN MƯƠI

kinh hoa nghiêm

PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN THỨ BỐN MƯƠI (Hán Bộ Trọn Quyển 81) Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền đại Bồ Tát khen ngợi công đức thù …

Xem Ngay