Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm 18 – MINH PHÁP

Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm 18 - MINH PHÁP

(Hán Bộ Trọn Quyển 18) Lúc bấy giờ Tinh Tấn Huệ Bồ Tát bạch Pháp Huệ Bồ Tát rằng: “Thưa Phật tử! Ðại Bồ Tát sơ phát bồ đề tâm, thành tựu vô lượng công đức như vậy, đủ trang nghiêm lớn, lên Phật thừa, vào chính vị Bồ Tát, …

Xem Ngay