Home / Tam Tạng Kinh Điển (page 2)

Tam Tạng Kinh Điển

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười một

kinh địa tạng phẩm 11

PHẨM THỨ MƯỜI MÔT: ÐỊA THẦN HỘ PHÁP Lúc đó vị Kiên Lao Ðịa Thần bạch cùng Ðức Phật rằng: ‘Bạch đức Thế-Tôn! Từ trước đến nay, con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bực trí huệ thần thông lớn không thể …

Chi tiết