Home / Tam Tạng Kinh Điển (page 2)

Tam Tạng Kinh Điển

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm Hồi Hướng

kinh địa tạng phẩm hồi hướng

PHẨM HỒI HƯỚNG: MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ÐA TÂM KINH Quán-Tự-Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã-ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như …

Chi tiết

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười ba

kinh địa tạng phẩm 13

PHẨM THỨ MƯỜI BA: DẶN DÒ CỨU ÐỘ NHƠN THIÊN 1) ÐỨC PHẬT GIÁO PHÓ.- Lúc đó đức Thế-Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Ngài Ðịa-Tạng đại Bồ Tát mà bảo rằng: ‘Ðịa-Tạng! Ðịa-Tạng! Thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không …

Chi tiết

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười một

kinh địa tạng phẩm 11

PHẨM THỨ MƯỜI MÔT: ÐỊA THẦN HỘ PHÁP Lúc đó vị Kiên Lao Ðịa Thần bạch cùng Ðức Phật rằng: ‘Bạch đức Thế-Tôn! Từ trước đến nay, con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bực trí huệ thần thông lớn không thể …

Chi tiết

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười

kinh địa tạng phẩm 10

Phẩm Thứ Mười: So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Bố Thí Lúc đó Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát ma-ha-tát nương oai thần của đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quì gối chắp tay bạch cùng đức Phật rằng: ‘Bạch đức Thế-Tôn! Con xem xét chúng sanh trong nghiệp …

Chi tiết